Tersa, 24 Jullu 2018 | Login
Segunda, 23 Jullu 2018 10:36

DILI: Governu Indonézia liu husi Diresaun Nasionál Turizmu Munisípiu Belu- Atambua servisu hamutuk ho Ministeriu Turizmu Repúblika Indonézia sei organiza eventu cross border Atambua 2018.

Segunda, 23 Jullu 2018 10:22

DILI: Situasaun politika ne’ebé seidauk la’o normal hamosu preokupasaun boot ba negosiante sira tanba sira-nia rendimentu tuun.

Segunda, 23 Jullu 2018 10:05

DILI: Parlamentu Nasional (PN) aprova pedidu governu atu foti osan husi Fundu Petroliferu (FP) hodi sustenta makina estadu durante fulan rua (2), fulan-Jullu no Agostu 2018.