Mundu (91)

DILI: Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, hatete embaixadór ne’ebé atu reprezenta Timor-Leste tenke ema kualifikadu hodi hatene knaar diplomasia, dezenvolvimentu pozitivu iha rai-laran no lingua. 

Comment

DILI: Organizasaun Nasoins Unidas (ONU) lamentavel tebes ho desizaun Parlamentu Nasionál Timor-Leste, ne’ebé la aseita viajen Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’ nian hodi partisipa iha Asembleia Jerál ONU.

Comment

DILI: Governu Timor Leste ne’ebé lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak aprova ona vistu livre ba sidadaun Indonezia ne’ebé hakarak hala’o viajen mai Timor-Leste.

Comment

DILI: Prosesu ratifikasaun Tratadu Fronteira Marítima hetan ona ratifikasaun husi Parlamentu Austrália nian, nune agora dadaun sira hein hela bainhira mak Timor-Leste bele finaliza ninia prosesu ba ratifikasaun tratadu Fronteira Maritima ne'e.

Comment

"Seim Habibie nia desizaun, karik agora ha’u sai de’it hanesan fa’an jelu fatuk iha dalan ninin”. (Xanana hateten bainhira sai oradór iha forum Super Mentor, Jakarta, Indonesia (18/05/2015). Deklarasaun Kay Rala Xanana Gusmõ ne’e refleta ba situasaun pasadu, agora no nuudar inspiradór ba jerasaun foun sira.

Comment

“Laiha buat ida ne’ebé imposivel. Uluk ami inimigu, nakonu ho konflitu, maibé ohin ami hasoru malu fali hanesan amigu, ne’ebé nakonu ho ambiente amigavél”. (Wiranto)

Comment

DILI: Kazu timoroan na’in rua (kazál) ne’ebé oras ne’e detein iha Atambua hetan ona advogadu privadu husi Indonézia  ho naran Jeremias L.M Haekase, no sei fó asisténsia legál. Jeremias halo vizita mai Timor Leste hodi hasoru malu ho família husi timoroan na'in rua maka JSP ho nia kaben AS, alende…

Comment

DILI: Iha fulan Jullu tinan 2020, Timor Leste sei sai uma-nain ba jogu CPLP. Tuir kalkulasaun, ema besik rihun 900 mak sei partisipa iha eventu boot ne’e. Tuir planu jogu CPLP ba dala 12 ne’e sei realiza iha loron 10 nia laran, hahú husi loron 14 to’o 24 Jullu 2020.…

Comment

DILI: Governu Timor Leste liu husi reuniaun Konsellu Ministru Extraordinaria konklui ona prosedimentu legal no nesesariu hirak ba ratifikasaun Tratadu Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia. Hafoin konklui ninia serbisu, governu submete ona Dekretu Lei ba Prezidente Repúblika no Alterasaun Lei ba Parlamentu Nasionál.

Comment

DILI:Presidente Parlamentu Nasionál (PN), Arão Noe de Jesus, konsidera laiha implikasaun bainhira deputadu sira husi Bankada FRETILIN la marka prezensa iha debate alterasaun lei no votasaun ba ratifikasaun tratadu Fronteira Maritíma TL no Austrália.

Comment

DILI: Maske governu Timor Leste esforsu hela atu salva kazal Timor-oan ne’ebé hatama droga ba Indonezia, maibé konsidera todan tanba lei Indonezia no Timor Leste nian ne’ebé la hanesan. Ministru Justisa Manuel Cárceres rasik deklara presiza milagre atu salva kazal Timor-oan ne’e.

Comment

Página 1 de 9

Independente Digital TV