Kampaña Eleisaun Parlamentar 2023

DILI: Dezenvolve suku Ossoala liu husi programa lubuk ida ne’ebé sei fó moris di’ak ba povu sai nu’udar mehi boot husi jerasaun foun ida, Francisco Gama da Costa Lobo, hodi kandidata an sai Xefe Suku.

DILI: Foin-sa’e ida, Nelson Babo Ximenes, iha mehi boot atu muda suku Poetete sai suku ne’ebé saudavel.

DILI: Feto potensial ida, Francisca Carlota Barreto ho idade tinan 40, sente hetan bolu hodi ba kompete iha eleisaun orgaun suku Metiaut, Postu Administrativu Kristu Rei, Munisipiu Dili tanba hakarak defende no promove direitu feto iha suku refere.

DILI: Muda suku Kaenlio sai nu’udar sentru ba produsaun haré iha postu Administrativu Iliomar, Munisipiu Lautem, sai nu’udar mehi boot foin-sa’e ida, João Adezito da Costa, hodi kandidata an ba Xefe Suku.

DILI: Kandidatu Xefe Suku husi Suku Lore I, Postu Administrativu Lore, Munisipiu Lautem, Bernardino Marques Marvao, kompromete bainhira eleitu sai Xefe Suku sei kria kooperativa atu bele hadi'a ekonomia komunidade sira iha suku refere.

DILI: Feto foin-sa’e ida, Lucia Barbosa, hakat ho konfiansa hodi kompete iha eleisaun ba orgaun komunitaria. Lucia ne’ebé ho idade tinan 29 ne’e hakarak kompete atu sai Xefe Suku iha suku Mausiga, Postu Administrativu Hatu-Builiku, Munisipiu Ainaro.

DILI: Kandidatu ba lideransa suku, Moises Acacio da C. Pinto, konfia sei lori mudansa bainhira eleitu hodi sai xefe suku Bibileo, postu administrativu Vikeke Villa, munisipiu Vikeke.

DILI: Inacio da Cruz ho idade tinan 29 fiar aan ho esperiensia sempre envolve iha partidu politiku inklui ativu mos iha movimentu agrikultor, nia sei hetan vitoria hodi lidera suku Ainaro Villa, postu administrivu Ainaro, munisipiu Ainaro ba periodu 2023-2030.

DILI: Merlina da Silva Ximenes hanesan kandidata Xefe Suku ba iha Santa Kruz, Postu Administrativu Na’in Feto, Munsipiu Dili, hatete, bainhira nia eleitu ba iha xefe suku, nia hakarak dezenvole suku liu husi kria koperativa atu akumula feto maluk sira ne'ebé iha kreatividade.

DILI: Lino Magno idade tinan 30 preparadu ona atu kompete iha eleisaun ba orgaun suku iha suku Mausiga, Postu Administrativu Hatu-Builiko, Munisipiu Ainaro ne’ebé sei realiza iha 28 Outubru ne’e.

Página 1 de 2

Independente Digital TV