Lino Preparadu Ona sai Xefe Suku Mausiga Featured

By Tomas da Cruz Outubru 11, 2023 2540
Lino Magno Kandidatu ba Iha Xefe Suku Mausiga, Postu Administrativu Hatu-Builiko, Munisipiu Ainaro. Lino Magno Kandidatu ba Iha Xefe Suku Mausiga, Postu Administrativu Hatu-Builiko, Munisipiu Ainaro.

DILI: Lino Magno idade tinan 30 preparadu ona atu kompete iha eleisaun ba orgaun suku iha suku Mausiga, Postu Administrativu Hatu-Builiko, Munisipiu Ainaro ne’ebé sei realiza iha 28 Outubru ne’e.

Lino moris iha aldeia Hato-Quero, suku Mausiga, iha 6 Maiu 1993. Oan husi Adriano Magno no Maria de Orleans. Lino oan dalima husi maun-alin no feton na'in 7.

Lino forma ona uma-kain hamutuk ho nia feen, Adelina da Silva Caldeira. Sira na’in rua iha ona oan na'in 3, kompostu husi feto na’in 2 no mane na'in 1.

Nia hahú estudu iha eskola primaria EBF Mausiga husi 2001-2006, kontinua ba pre-sekundariu iha eskola 20 Agostu Betua Dare 2007-2009 no hakat ba Sekundariu iha eskola Tekniku Vokasional Same hosi 2010-2012.

Hafoin ramata ninia estudu iha nivel sekundariu, nia kontinua fali ba Universidade Nasional Timor Lorosa'e (UNTL) iha tinan 2013 foti Fakuldade Agrikultura, maibé la konsege finaliza.

Hafoin tinan hitu, iha tinan 2020, Lino kontinua fila fali nia estudu iha Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL) iha Departamentu Administrasaun Publika, Fakuldade Siensia Politika.

Iha tinan ida ne’e, Lino deside hodi kandidata an ba Xefe Suku. Nia mai ho motto ‘Prosesu ita hotu nian no susesu mós ita hotu-hotu ninian’.

Lino iha vizaun ida katak mai ho pensamentu foun ne'ebé nakonu ho asaun ba dezenvolvimentu suku no sei asume kna'ar ho responsabilidade hodi prontu simu kritika ne'ebé konstrutivu atu bele aselera prosesu dezenvolvimentu.

Lino hatete, ninia kandidatura ne’e hetan apoiu husi uma-lisan 19 iha suku Mausiga.

Bainhira hetan fiar husi komunidade hodi asume kna'ar nu'udar xefe suku, Lino dehan, programa prinsipal ne'ebé sei implementa mak hadi'a no garante seguransa hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasional.

"Kria pas no estabilidade iha suku laran hodi kontribui ba estadu, relijiaun no kultura. Atu nune'e dezenvolvimentu bele la'o ho di'ak hodi joven sira bele asesu ba empregu ba hadi'a ekonomia uma laran," dehan kandidatu ne'e.

Alende ne'e, nia kompromete mós bainhira hetan fiar sei halo atendimentu publika ne'ebé besik liu ba komunidade iha suku refere, liu-liu ba inan-aman idozu no ema ho defisiensia.

Lino dehan tan, nia sei koopera ho parte relevante, liu-liu ministeriu edukasaun no ministeriu juventude, desportu, arte no kultura hodi harii sentru formasaun ba foin-sa'e sira iha suku Mausiga no funsiona enkontru trimestral ho membru konsellu suku sira.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31