Nelson Hakarak Transforma Poete sai Suku Saudavel Featured

By Tomas da Cruz Outubru 26, 2023 3519
Nelson Babo Ximenes, kandidatu ba Xefe Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera Villa, Munisipiu Ermera. Nelson Babo Ximenes, kandidatu ba Xefe Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera Villa, Munisipiu Ermera.

DILI: Foin-sa’e ida, Nelson Babo Ximenes, iha mehi boot atu muda suku Poetete sai suku ne’ebé saudavel.

Ho mehi boot ne’e, Nelson ne’ebé ho idade tinan 29, hatudu ninia protidaun hodi kandidata ba Xefe Suku Poetete, Postu Administrativu Ermera Villa, Munisipiu Ermera.

Nelson moris aldeia Lekisa, Poetete iha 22 Abril 1994, oan dalima husi maun-alin no feton na’in 10 husi Francisco Babo Ximenes no Marcelina Menezes, ne’e hahú eskola primaria husi 2003-2008, kontinua ba Pre-sekundariu iha eskola Katolika Imaculada Conceicao Ermera iha 2009-2011 no kontinua ba Sekundariu iha eskola Kolejiu Imaculada Conceicao Ermera husi 2012-2014.

Hafoin termina ninia estudu iha sekundariu, iha 2016 nia kontinua ba iha nivel universitariu iha Universidade Nasional Timor Lorosa'e (UNTL), Fakuldade Siensia Sosiais no Departamentu Dezenvolvimentu Komunitariu.

Iha 2019 nia hahú estajiu professional, iha 2022 hahú hakerek monografia no iha 2023 halo defeza monografia.

Nelson dehan, nia razaun kandidata aan tanba joven nu'udar ajente transformador ba sosial no kontrolu sosial.

"Motivu ha’u kandidatu aan ba xefe suku, kaer ba prinsipiu no valores joventude nian katak joven mak sai ajente transformasaun sosial no kontrola sosial, ho nune'e haree ba problema sosial barak iha suku mak ha'u deside kandidatu aan ba periodu 2023-2030," dehan nia foin lalais ne'e.

Ho nune'e, nia fundamenta katak mai ho vizaun ida hamutuk harii suku ida ne'ebé saudavel no reziliente.

Alende ne'e mós, nia mai ho misaun ida katak sei inspira no motiva maluk joven hodi kria amizade kontribui ba pas iha suku laran.

"Ha'u mos iha misaun maka sai insipirador no mediador ba komunidade, sai sentru ba dame no unidade. Atu atinji ba vizaun no misaun sira maka presiza aposta mos ba programa ne'ebé mak ha'u sei halo, karik hetan konfiansa hosi povu."

Programa ne'ebé sei implementa bainhira eleitu mak halo dialogu komunitario ho xefe aldeia ho delegadu delegada sira, ho objetivu atu identifika metas prioridade ba suku nian.

Garante nafatin oportunidade hanesan ba feto no mane, kria nafatin armonizasaun ho parseiru dezenvolvimentu sira hodi garante nafatin dezenvolvimentu ida holistiku, no motiva komunidade ba kria grupu kooperativa, hodi bele hasa'e ekonomia familia uma kain iha kada aldeia.

Halo fatin edukasaun popular ba komunidade, atu bele kapasita no mentaliza komunidade sira hodi bele hamosu konsiensia kritika ne'ebé konstrutivu, hodi bele dudu prosesu hotu iha kada aldeia, nune'e bele garante kontrolu sosial ida ne'ebé mak efetivu no efikasia.

Konserva meu-ambiente no preserva ekolojia, hodi halo nafatin konservasaun ba rekursu natural sira no Sestu, garante nafatin sosiedade ida inkluzivu no demokratiku.

"Haree ba programa hirak ne'ebé maka ha'u sita ona iha leten, karik povu depozita sira nia konfiansa, ha'u prontu atu halo no konduz prosesu hotu ne'ebé ha'u hato'o ona ba sira."

Rate this item
(2 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30