Domingu, 05 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-04&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Segunda, 03 Jullu 2017 09:29

FRETILIN Hakarak Harii Fundu Kapitaliza

AINARO:  Partidu FRETILIN hetan fiar husi eleitór kaer ukun iha períodu 2017-2022 hakarak harii fundu kapitaliza iha Timor-Leste.

Published in Politika

ERMERA:Partidu  FRETILIN kompromete bainhira hetan fiar husi povu atu kaer ukun iha períodu 2017 to’o 2022  sei la husik nia ministru ida atu pratika halo korrupsaun iha governu.

Published in Politika

DILI : Partidu Frente Revolusionáriu Timor Leste Independente(FRETILIN) garante sei la kopia dezenvolvimentu iha Rejiaun Autónomu Espesiál Oekosi Ambenu (RAEOA)  hodi implementa iha munisípiu 12 iha territóriu Timor-Leste.

Published in Politika

LIKISA: Sekretariu Geral Partidu FRETILIN Dr. Mari Alkatiri hatete, bainhira FRETILIN fila ba ukun, FRETILIN sei loke fila fali inskrisaun ba veteranu sira ne’ebé mak seidauk rejistu.

Published in Politika
Tersa, 09 Maiu 2017 10:51

CNRT La Ratifika Nomeiasaun PTR

DILI: Bankada CNRT iha Parlamentu Nasionál ne’ebé hetan apoiu husi Bankada FRETILIN aprejenta projetu rezolusaun hodi la ratifika nomeiasaun Prezidente Tribunal Rekursu (PTR) no husu atu suspende Prokuradór Jerál Repúblika.

Published in Politika

DILI: Funsionáriu Zona Espesiál Ekonomia Sósiu-Merkadu (ZEESM) ameasa família afetadu uma kain 17 ne'ebé hetan eviksaun iha Oekusi, iha semana kotuk.

Published in Nasional
Tersa, 24 Janeiru 2017 16:40

Xanana Apoiu ‘Nia-Alin’ Ba Prezidente

DILI: Kandidatura Prezidente Repúblika (PR) ofisialmente na'in lima mak deklara-aan ona hanesan José Neves, António Maher (Fatuk Mutin), Amorin Vieira, Flaviano Fernandes, no Francisco Guterres (Lu-Olo). 

Published in Nasional

DILI: Organizasaun Naun Govermental (ONG) HIR husu ba Governu atu blacklist kompania ne’ebé kaer obra estadu laiha kualidade.

Published in Nasional

DILI: Eis Prezidente Repúblika, José Ramos Horta hateten, iha tinan 2017 kandidatu boot sira atu hadau malu maka hanesan Xanana sei hamutuk ho CNRT, Lu-Olo hamutuk ho FRETILIN no Taur Sei hamutuk ho PLP tanba sira ne’e maka figura istóriku hodi bele kompete iha polítika.

Published in Nasional
Sábadu, 21 Janeiru 2017 17:20

Povu Loi-Lubu Uza Au ba Ai-rin Eletrisidade

DILI: Populasaun iha suku Loi-Lubu Munisipiu Baukau uza au ba rin eletisidade hodi asesu naroman eletrisidade.

Published in Munisipiu
Página 5 de 5