Tersa, 28 Setembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-09-27&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres Xefe Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres

FRETILIN Baku Meza Tanba Levanta Kazu ZEESM Ameasa Povu Oekusi Featured

DILI: Funsionáriu Zona Espesiál Ekonomia Sósiu-Merkadu (ZEESM) ameasa família afetadu uma kain 17 ne'ebé hetan eviksaun iha Oekusi, iha semana kotuk.

Relasiona ho hahalok funsionáriu ZEESM ne’e, Bankada Frente Mudansa no CNRT levanta iha Parlamentu Nasionál, maibé hetan reasaun makaas husi deputadu FRETILIN to’o baku meza.

Deputadu FRETILIN konsidera Partidu Frente Mudansa no CNRT aproveita situasaun ZEESM hodi hatún Sekretáriu Jerál Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri ne’ebé lidera ZEESM no mós buka votu husi povu Oekusi.

Deputadu Frente Mudansa, Jorge Teme hateten, atendimetu ba povu la hanesan, tanba projetu Suai Supply Base Estadu halo kompensasaun ba povu afetadu sira.

Ne’e duni, Governu tenke halo balansu, povu Oekusi mós tenke hetan hanesan atu povu sira bele iha satisfasaun ba atendimentu governu hasoru nia povu sira.

Entretantu Prezidente Bankada CNRT, Natalino dos Santos reforsa, uma kain 17 ne'ebé afetadu to’o ohin loron seidauk hetan klarifikasaun ruma ba sira, maibé haruka sira atu bele tesi sira nia ai-horis sein sosializasaun ruma atu bele halo indenizasaun ba sira nia sasán ne'ebé iha.

Tuir nia, funsionáriu ZEESM balun halo ameasa ba komunidade afetadu sira, dehan rai sira ne’e kuandu Governu presiza atu uza ema ida sei la intervein.

Rai ne'ebé komunidade sira hela ne’e hanesan rai eransa ne'ebé uluk bei-ala sira hela no halo to’os iha ne’ebá tanba ne’e sira iha direitu atu hela.

Nia rekoñese katak, rai hotu-hotu pertense ba estadu, maibé povu sira ne'ebé hela kleur ona governu presiza atu uza tenke iha konsiderasaun ba sira, la'ós mai ho ameasa.

Kestaun sira ne'ebé levanta la'ós tanba interese partidária, maibé tanba interese povu. Tanba ne’e, ko'alia iha Parlamentu Nasionál atu Governu no deputadu sira buka solusaun.

Entretantu, deputadu Bankada FERTILIN, Manuel Castro hateten, kestaun sira ne'ebé levanta iha interese, tanba eleisaun besik ona buka meius oinsá atu bele hetan votu iha eleisaun oin mai.

Tuir nia, tinan kotuk liu ba projetu eletrisidade hale'u Timor ai-horis taa hotu, maibé ema ida la ko’alia. Maibé, iha projetu ZEESM sira kestiona makaas ne’e ladún iha balansu.

Tuir deputadu ne’e, kestaun ameasa komunidade loloos ne’e deputadu sira halo karta hodi bolu mai halo klarifikasaun, la’ós halo deklarasaun iha públiku. 

Read 6673 times Last modified on Kuarta, 01 Fevereiru 2017 16:46
Rate this item
(0 votes)

About Author