Sexta, 17 Setembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-09-15&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota exceeded for quota metric 'Queries' and limit 'Queries per day' of service 'analytics.googleapis.com' for consumer 'project_number:402577812915'.

DILI: Hafoin Mari Alkatiri tuun husi kargu Prezidente Autoridade Zona Ekonomi Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) to’o ohin loron governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) seidauk hetan figura ida hodi troka.

Published in Nasional
Tersa, 13 Fevereiru 2018 20:43

Tribunál Simu ona Pedidu Auditóriu ZEESM

DILI: Tribunál Kontas simu ona pedidu husi Primeiru Ministru, Mari Alkatiri, hodi halo auditoria ba mega projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (ZEESM) ne’ebé implementa iha Rejiaun Autónoma Espesiál Oekusi-Ambenu (RAEOA).

Published in Nasional

DILI: Funsionáriu Zona Espesiál Ekonomia Sósiu-Merkadu (ZEESM) ameasa família afetadu uma kain 17 ne'ebé hetan eviksaun iha Oekusi, iha semana kotuk.

Published in Nasional