Nasional (5487)

DILI: Ministériu Edukasaun liu husi Diresaun Nasional Infrastrutura Edukativa (DNIE) iha tinan 2024 ne’e aloka millaun $3 hodi kontrui tan eskola ba projetu foun hamutuk 20 iha teritoriu laran tomak.

Comment

DILI: Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) fiar Kooperativa Kréditu Uniaun Furak Aban Iha Liman Rasik (CU-FALIRA) sei lori nia membru kooperativa sira sai moris di’ak.

Comment

DILI: Institutu Defeza Direitu ba Labarik (INDDICA sigla-Portugués), seiduak implementa lei protesaun labarik, tanba prezisa tan lei seluk atu haforsa no sai hanesan baze legál ida ba INDICCA atu halo servisu.

Comment

DILI: Komisaun F Parlamentu Nasional (PN) bolu atensaun ba Instituitu Nasional Defeza Direitu Labarik (INDDICA) atu implementa lei Protesaun Labarik no Joven iha Perigu, ne'ebe Parlamentu Nasional aprova no Prezidente Republika promulga ona.

Comment

DILI: Ministru Planeamentu Investimentu Estratéjiku (MPIE), Gastao Sousa hatete, setór infraestrutura nu'udar fator determinante hodi dezenvolve ekonomia no sosiál iha Timor-Leste (TL), tanba atividade hotu atu la’o di’ak tenke iha infraestrutura.

Comment

DILI: Koordenadora Grupu Traballu Reforsa Justisa, Lucia Lobato hatete, loron 18 Abríl 2024 espesialista estrajeiru na'in lima sei to'o Timor-Leste, depois sei hela iha Timor kuaze fulan ida hodi simu dokumentasaun sira ne'ebé prepara ona.

Comment

DILI: International Organization for Migration husu ba Timor-oan sira ne'ebé hakarak ba servisu iha rai li’ur atu tenke husu informasaun klaru nune'e labele sai vitima iha ema-nia rai.

Comment

DILI: Kandidatu traballador ne'ebé atu ba servisu iha Australia hamutuk rihun 50 resin, sei tuir teste eskrita iha ida-idak nia Munisípiu, hahú husi loron 24 fulan-Fevereiru to'o 27 Marsu tinan ne'e.

Comment

DILI: Hafoin simu pose, Prezidente Konsellu Administrasaun Institutu Nasional Seguransa Sosial  (INSS) Arlindo Pinto hatete, INSS halo ona kalendáriu atu halo pagamentu ba befisiáriu husi idozus-difisiensia kada fulan tolu dala ida, maibé sei iha faze diskusaun.

Comment

DILI: Primeriu-Minístru Kay-Rala Xanana Gusmão husu Prezidente Konsellu Administrasaun Institutu Nasional Seguransa Sosial labele serví povu ho korupsaun maibe servisu hotu tenki tuir regra hodi serví povu ho domin.

Comment

DILI: Durante tinan 2023, Diresaun Nasional Transporte Tereste (DNTT) Timor-Leste rekolla reseitas iha setor dezenvolvimentu transporte iha teritóriu tomak hamutuk $4.669.311,50 ka miliaun $4 ba reseitas husi prosesu administrasaun oi oin ne'ebe aplikável tuir dekretu lei Ministeriu Transporte no Komunikasaun.

Comment

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31