Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
Konseleiru maximu partido Khunto Naimori fahe apoiu solidariedade ba vitima sirs viral iha media sosial. Foto media sosial. Konseleiru maximu partido Khunto Naimori fahe apoiu solidariedade ba vitima sirs viral iha media sosial. Foto media sosial.

Rezultadu Teste Ikus, Naimori Livre Ona Husi Covid-19 Featured

DILI:Rezultadu teste daruak hafoin loron 10 ba pasiente konseleiru masimu Partidu Khunto, José dos Santos Naimori hatudu katak livre ona husi moras Covid-19.

Kordenador Forsa Tarefas no Mitigasaun surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araujo hatete, pasiente Naimori kompleta loron 10 iha tersa horiseik (6/4), no rezultadu teste hatudu negativu.
“Rezultadu teste hatudu negativu no tuir ita nia protokol ne’e konsidera rekuperado ka livre ona husi Covid-19,” dehan nia liu husi mensajen WhatsApp ba Online Independente (07/04).
Ba prekupasaun publiku kona ba Naimori, Rui hatan katak, banhira ema ne’ebé pozitivu asintomatiku/lijeiru, no halo izolamentu iha fatin Estadu prepara, ka iha uma-rasik, tuir WHO ninia rekomendasaun liu loron 10 bele konsidera rekuperadu.
Tanba laiha ona kapasidade atu hada’et tutan ba ema seluk. Maibe iha TL adopta liu loron 10 no tenki negativu dala ida.
Entretantu Naimori detetadu pozitivu iha loron 27 fulan-marsu nune’e horiseik loron 6 fulan-abril kompleta loron 10.
“Horibainrua loron 5 fulan-abril halo teste teste daruak hatudu negativu, Portantu prienxe kriteriu rekuperadu hahu ohin dader,"tenik nia.
Molok ne’e Naimori detetadu positivu iha loron 27 fulan-marsu, ho nunee iha loron 28 mais-menus oras tuku 5, liu minutu balun, ekipa konjunta Prevensaun Covid-19 evakua kedan ba iha izolamentu Hotel Novo Horizonte Meti-Aut Dili.
Liu tiha loron rua, Naimori sai husi fatin Izolamentu Hotel Novo Horizonte ba izola iha uma iha loron 31 fulan-marsu.
Tuir preokupasaun publiku iha media sosial kona-ba Naimori nuudar pasiente Covid-19 ne'ebe seidauk kompleta loron 14 sai ba ona iha sosiedade nia leet.
Publiku preokupa Naimori lakon desde akontesimentu dezastre natural iha kalan 4 fulan-abril 2021.
Maibe Konseleiru Maximu partidu Khunto ne'e mosu fali iha sosiedade hodi fo apoiu solidariedade ba vitima dezastre natutal sira.

 

 

Jornalista:Saturnina da Costa

Editor: Jose Sarito Amaral

Read 820 times Last modified on Kinta, 08 Abril 2021 11:44
Rate this item
(0 votes)