Povu Simu Xanana ho Karavana Featured

By Marsu 12, 2018 1401
Povu simu Xanana ho Karavana husi aeroportu too sede CNRT Povu simu Xanana ho Karavana husi aeroportu too sede CNRT

DILI: Xefe Negosiadór Kay Rala Xanana Gusmão to’o Dili Domingu horsehik, iha tuku 2:15 oras Timor-Leste ho aviaun Sriwijaya Airlines,

Durante fulan-lima (5) nia laran iha rai liur, Xanana fila hikás mai Timor-Leste, ne’ebé simu diretamente husi Eis-Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, Ministru Saúde, Rui Maria de Araújo, Ministru Negósiu Estranjeiru, Aurélio Guterres, Ministru Defeza no Seguransa, Agostinho Sequeira Somotxo, no Ministru Petróleu no Rekursu Naturais, Mariano Assanami Sabino no povu Timor-Leste rihun ba rihun.

Iha aeroportu oin, massa hirak lori bandeira RDTL ho kontente simu Xanana hodi hakilar “viva Xanana Gusmão” hodi kontinua ho karavana husi Aeroportu ba sede CNRT.

Tuir observasaun diario ne’e iha aeroportu, povu balun ho sira nia konsensia rasik lao husi sira nia hela fatin too aeroportu no balun hamrik iha estrada ninin hodi  hatoo sira nia agradesimentu wa’ain no hatoo kongratulasaun ba eis komandante gerileiru ne’e.

La’os povu babain de’it ba hein, tantu husi partidu politiku sira, sosiedade sivil sira, ne’ebé lori ho emblema oioin hamrik iha aeroportu oin too mai iha bundaran lafatik.

Ema rihun ba rihun akompanha Xanana husi aeroportu Nikolau Lobato Dili too iha sede CNRT.

Durante karavana la’o situasaun kontroladu tanba hetan seguransa makaas husi membru Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL). 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Segunda, 12 Marsu 2018 09:19

Independente Digital TV