Kinta, 28 Outubru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-10-26&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Portavoz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), Sergio Lobo. Portavoz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), Sergio Lobo.

Positivu Covid-19 Na’in Rua: Ida Alta, Ida Izolamentu Featured

DILI:Portavoz Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), dr. Sergio Lobo relata katak timor-oan ne’ebé positivu coronavirus (Covid-19) nuudar estudante ida foin fila husi Indonesia via terrestre, Mota-ain, iha loron 1 fulan-Abril 2020.

Liuhusi komunikadu Gabinete Jestaun Krize, informa katak timor-oan ne’e tama ona sala izolamentu nian, enkuantu suspeitu positive ida uluk rekoopera no alta ona, hafoin teste mostra ran dala rua iha laboratoriu Dili, hatudu rejultadu negative no reforsa iha laboratoriu Darwin kontinua hatudu negativu.

Sérgio Lobo, Kordenadór Forsa Tarefa, iha sala situasaun nian, relata ba ekipa interministerial katak, rejultadu hatudu kazu pozitivu Covid-19 Timor-Leste nian iha ona kazu rua, ida mak rekoopera ona no ida fali Timor-oan ne’ebé foin identifika positivu.

Tuir relatoriu coronavirus mundiál hatudu surtu Covid-19, afeita ona abitante milaun millaun 1.5, mate rihun 89, konsege kura (kurativu) ema rihun 312.

Read 3530 times
Rate this item
(0 votes)

About Author