Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
Dr. Rui Dr. Rui

Dadus 14 Maiu: Suspeitu 855 Rejultadu Laboratóriu Negativu Featured

DILI: Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) relata katak, suspeitu hamutuk na’in 1.220 halo ona ezame laboratóriu, na’in 855 hatudu ona rejultadu negativu no na’in 343 sei hein rezultadu.

Entretantu total kazu konfirmadu pozitivu Covid-19 mantein 24 (durante semana tolu ona laiha kazu foun), rekuperadu mantein na’in 23, pasiente sei iha izolamentu Sentru Saúde Vera Cruz Dili hela na’in lima (5).

Koordenadór Ofisial Ligasaun Forsa Tarefa Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) Doutór Rui Maria de Araújo esplika, total kazu konfirmadu pozitivu Covid-19 ne’e ema na’in 19 ho provavel na’in haat (4) maka hamutuk 23 rekuperadu ona.

“Ema ne’ebé sei halo konfinamentu obrigatoriu hamutuk 85 kompostu husi na’in 56 halo konfinamentu obrigatoriu iha fasilidade Governu nian iha Dili no na’in 26 iha fasilidade Governu nian iha munisipiu sira. Ema na’in tolu (3) maka halo auto kuarentena iha Dili,”dehan eis Primeiru Ministru ne’e liuhusi konferensia imprensa iha CCD, ohin.

Dr. Rui dehan, total ema ne’ebé liu ona periodu kuarentena iha hamutuk 2.181 kompostu husi Dili hamutuk 1.703 no iha munisipiu sira seluk hamutuk 478.

SIJK apela ba populasaun tomak liu-liu joven sira maski númeru kazu detetadu la aumenta maibé husu atu nafatin kumpri ho disiplina regra distansiamentu sosial koletivu hanesan labele halibur malu, uza nafatin máskara bainhira sirkula iha fatin públiku no fatin ne’ebé ema barak hanesan loja, servisu fatin, merkadu.

Keta haluha tau atensaun nafatin ba ijiene pessoal fase liman bebeik Evita kose liman ba matan,ibun no inus.

Read 1945 times
Rate this item
(0 votes)