Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
PPN Arao Noe de Jesus. Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE PPN Arao Noe de Jesus. Foto Jonio da Costa/INDEPENDENTE

PPN Arão Mantein Hein PR Disolve PN Featured

DILI:Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral hatete,  laiha ona dalan ba distituisaun meza Parlamentu Nasionál no inklui plenaria.

Tuir nia, bazeia ba konstituisaun RDTL, artigu 86 (F), hatudu katak Timor-Leste ultra-pasa tiha ona prazu loron neen-nolu.

Tanba ne'e, Parlamentu Nasionál V Lejizlatura hein de’it disolusaun husi Prezidente Repúblika tuir Konstituisaun haruka.

“Bazeia ba pontu sira ne'ebé temi iha leten mak, há'u Prezidente Parlamentu Nasionál Konsidera katak laiha ona dalan ba

Deputadu sira atu rekere distituisaun ba Prezidente Parlamentu Nasionál ka mezmu tempu laiha ona fatin ba plenária,”dehan nia, iha konferensia impresa, iha Parlamentu Nasionál, Kinta (14/05).

Enkuantu Arão mós kestiona kona-ba karta distituisaun ne’ebé dirije ba fali Vise Presidente Parlamentu Nasionál.

Administrativamente, tuir Arão hatete ne’e kontra ona rejimentu parlamentu nian artigu 17.

Tanba ne’e nia konsidera karta ne’e illegal no la tuir lei.

Lolos karta ne’e dirije direita ba Presidente Parlamentu Nasionál.

Nia esplika, KRDTL Artigu 86 (F) kona-ba kompetensia Prezidente Republika nian deskreve katak hakotu ka disolve Parlamentu Nasionál, iha kazu krize boot institusional nian ne'ebé labele iha formasaun governu ka aprovasaun orsamentu jeral estadu nian.

Nune’e iha tempu naruk liu loron neen-nulu, bainhira rona tiha ona partidu politiku sira ne'ebé hetan kadeira iha Parlamentu Nasionál, no rona Konsellu Estadu.

Presidente Repúblika konvoka reuniaun meza redonda iha loron 10 fulan-Fevereiru 2020, hodi hamosu opsaun inklui opsaun ida ba partidu politiku sira halo movimentu politika atu forma governu foun.

Prazu loron neen-nulu liu tiha ona, sura husi loron 17 fulan-Janeiru 2020 to'o 17 fulan-Marsu 2020.  

Situasaun atual hatudu katak tama ona loron 14 fulan-Maiu 2020 laiha partidu ka koligasaun ne'ebé forma Governu foun.

Read 2268 times
Rate this item
(0 votes)