Semana rua, Ema Ida Mate no Uma 83 Estragus Husi Dezastre Naturais Featured

By Ivonia Varela Novembru 06, 2023 1322
Ahi han komunidade nia uma iha Area Rural. Foto:Dok. Ahi han komunidade nia uma iha Area Rural. Foto:Dok.

DILI: Durante semana rua nia laran hahú husi loron 23 fulan-Outubru to'o loron 06 fulan Novembro 2024, Autoridade Protesaun Sivil (APS) rejistu komunidade  nia uma ne'ebé hetan estragus husi dezestra naturais hamutuk 83 iha teritoriu laran tomak no ema ida lakon vida.

Diretór Gabinete Relasaun Externa Komunikasaun Anacleto Caitano hatete, tipo dezastre ne'ebé akontese iha semana rua nia laran, maioria ahi-han uma no tuir mai mak ani-boot inklui konfrontu sosial.

Diretór dehan, dezastre ho tipo ahi-han uma ne'ebé akontese iha munisipiu bobonaro afeita ba komunidade nia uma hamutuk 15, Vikeke lima (5), Lautem tolu (3), Ermera rua (2), Dili rua (2), Aileu ida (1), Ainaro ida (1) Kovalima ida (1) no RAEOA rua (2).

No, dezastre neebé akontese ho tipo Ani-boot neebé afeita ba komunidade nia uma iha munisipiu Baukau 23, Ermera Ualo (8) no Likisa ida (1).

Ezekutivu ne’e hetete, tuir lei ne’ebé iha, APS sei apoiu komunidade sira ne’ebé afeita ba dezastre naturais ho oin rua (2) hanesan, apoiu emerjensia no apoiu rekoperasaun.

Tan ne’e, ba apoiu emerjensia vitima sira ne’e Autoriedade Protesaun Sivil ho parseriu sira apoiu kedas bainhira akontese dezastre, maibé ba apoiu rekoperasaun ekipa APS sei halo fila-fali reverivikasaun hodi kategoriza fali ba kategori ne’ebé iha ona.

“Tanba ita hatene, tuir lei ne’ebé iha ita fó apoiu ne’e oin rua, apoiu emerjenia no apoiu rekoperasaun ka konstrui fali komunidade sira nia uma, agora akontese ne’e foin dadauk, entaun ita fó kedas apoiu emerjensia ba hirak ne’ebe afeita ba dezastre liliu konflitu sosial sira,” dehan Diretór iha Sala Konfrensia-APS Kaikoli Segunda (06/11).

Diretor afirma, Autoridade Protesaun Sivil mós rejistu dadus kona-ba konfrontu sosial ne’ebé akontese iha komunidade nia leet hanesan iha munispiu Baukau ahi-han komunidade nia uma 16 no Bobonaro uma neen (6) no ema nain hitu (7).

Enkuantu, total dadus hahú husi fulan-Janeiru to’o Novembru 2023, APS rejistu ona komunidade nia uma ne’ebé hetan estragus husi dezastre naturais hamutuk 2.665.

Husi dadus ne’e kompostu husi anin-sobu 954, ahi-han uma 260, rai-halai 563, inundasaun 747, rai-nakdoko afeita ba uma ida (1), tasi sae afeita ba uma rua (2) no konflitu sosial estraga uma 31.

Entretantu, iha fulan 11 nia nia laran APS rejistu ema ne’ebé lakon vida tan dezastre naturais hamutuk 31, kanek 20 no lakon 3.

Rate this item
(1 Vote)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31