Dadauk Ne’e, Stok Fós Manu Vitória iha Armazen Perisos Hamutuk Tonelada Rihun 6 Resin Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Novembru 06, 2023 2461
Fós ho marka manu vitória. Foto:INDEPENDENTE. Fós ho marka manu vitória. Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Fós ho marka manu vitória,dadauk ne’e iha armazen perisos hamutuk tonelada rihun neen resin, ne’ebé importa husi nasaun Thailandia mai Timor-Leste.

Reprezenta kompañia Perisos, Lda, Delfina Leonia Tilman  hatete,  agora dadaun stock fós ho marka manu vitoria tama fali ona iha armazen no husu ba komsumidóres sira atu hakbesik an ba loja no supermerkado ne'ebé besik atu sosa.

"Ami hakarak fó hatene ba públiku katak, ami nia fós favoritu ho marka manu vitoria, agora dadaun iha ona armazen, husu ba kliente sira atu hakbseik ba loja no supermerkado sira atu sosa, iha fós ho 20kg no 25kg”,dehan nia ba Jornalista sira liu husi konferensia imprensa, iha Armazen Perisos, Fatuhada, Dili, (06/11).

Reprezentante ne’e dehan, fós ne'ebé tama iha ho stock limitado, tanba ne’e sira husu ba kliente sira lalais atu hakbesik an ba loja no supermerkado ne'ebé besik atu kompras.

Entretantu, fós ne'ebé tama ne'e iha 20kg ho folin dolar amerikanu $14,50 no 25kg ho folin $18.

Enkuantu, tuir observasaun husi Online INDEPENDENTE iha terenu nota katak, kada loron komsumidór sira barak mak sempre sosa fós iha armazen Perisos, Fatuhada, Dili.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Segunda, 06 Novembru 2023 17:41

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31