SEKoop Destaka Funsionariu Kasual Na’in Sia ba Munisipiu Baucau Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Novembru 08, 2023 1071
Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Arsenio Pereira da Silva aprezenta funsionariu kazual na'in sia ne'ebe destaka iha Munisipiu Baukau, ba Prezidente Autoridade Munisipiu Baukau, Olivio Freitas, iha nia knar fatin, tersa (07/11). Foto:INDEPENDENTE/Juliao. Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Arsenio Pereira da Silva aprezenta funsionariu kazual na'in sia ne'ebe destaka iha Munisipiu Baukau, ba Prezidente Autoridade Munisipiu Baukau, Olivio Freitas, iha nia knar fatin, tersa (07/11). Foto:INDEPENDENTE/Juliao.

DILI: Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) destaka ninia funsionariu kazual na’in sia ba Munisipiu Baukau, hodi reforsa kooperativa iha munisipiu refere.

Funsionariu na’in sia ne’e kompostu husi mane na’in lima no feto na’in haat.

Tuir SEKoop Arsenio Pereira da Silva, hatete, funsionariu kasual destakadu ne’e atu reforsa liu tan nivel instituisaun Sekretaria Estadu Kooperativa nian iha nivel área rural. “Funsionariu destakadu ne’e hodi hakbesik an ba povu iha servisu setor kooperativa nian, atu tau matan ba programasaun SEKoop nian iha munisipiu Baucau no sei prepara material sira atu haruka ba munisipiu,”dehan nian edifisiu Autoridade Munisipiu Baukau, tersa (07/11).

Nia dehan, funsionariu kazual hirak ne’e mós sei akompaña kooperativa sira ne’ebé eziste iha nive suku, postu no aldeia, atu bele hatene saida mak sira atu uza hodi hakbesik an ba povu.

Entretantu, Prezidente Autoridade Munisipiu Baucau, Olivio Freitas (Boulesa) mós senti kontente simu funsionariu na’in sia no husu atu servisu tuir lalaok funsaun publiku nian.

Entretantu, iha biban ne’e, Sekretáriu Estadu Kooperativa mós halo observasaun ba edifisiu SEKoop nian.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kuarta, 08 Novembru 2023 21:51

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31