Parlamentu Nasional Difisil Dada Hikas Prado Tuan Featured

By Jacinto Xavier Outubru 04, 2017 1067
Prado PN nakfila ba Xapa Privadu Prado PN nakfila ba Xapa Privadu

DILI: Konsellu Administrasaun Parlamentár reembolsa ona osan $8.000 ba Deputadu III Lejizlatura kona-ba leilaun karreta Prado PN nian. Maibé, Parlamentu Nasionál iha difikuldade atu dada hikas karreta ne’e tanba dehan laiha dalan.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres hatete, reembolsa osan ba leilaun karreta ne’e desizaun husi Meza Parlamentu Nasionál III Lejizlatura. Tanba ne’e, IV Lejizlatura halo kontinuasaun atu dada hikas fali karreta hirak ne’e.

Maski nune’e, Prezidente PN dehan, kuandu deputadu sira ne'ebé muda ona xapa matríkula ba privadu ne’e sira iha direitu, hakarak atu ba aprezenta iha tribunál bele mós tribunál halo prosesu ba Parlamentu Nasionál bainhira haree iha razaun ruma.

Nia hatutan, parlamentu nasionál liu husi Konsellu Administrasaun haruka ona karta ba deputadu sira, maibé to’o ohin loron seidauk entrega karreta hirak ne’e.

Karta ne’ebé haruka ba laiha limitasaun tempu ruma bainhira mak eis-deputadu sira ne’e tenke hatama hikas Prado ne’e.

Nia hatutan, lider bankada lima halo ona apresiasaun ba desizaun Konsellu Administrasaun atu kontinua halo akizisaun ba viatura foun, maibé prosesu aprovizionamentu sei la’o hela, tanba ne’e kona-ba marka karreta seidauk define loloos.

Alende ne’e, Konsellu Administrasaun Parlamentár deside halo leilaun ba karreta tuan maibé sei haree fila fali presu.

Tuir Aniceto, maski prosesu leilaun la’o hela, maibé Lei Administrasaun Parlamentár la ko’alia kona-ba leilaun. Tanba ne’e, sei bazeia ba lei husi ministériu finansas nian ne'ebé baibain halo prosesu leilaun patrimóniu Estadu nian.

Iha fatin hanesan Prezidente Bankada Partidu Libertasaun Populár (PLP), Fidelis Magalhães hateten, Parlamentu Nasionál presiza tebes atu uza ninia kompeténsia tomak atu bele rekolla fila-fali karreta ne'ebé Deputadu III Lejizlatura sira uza, tantu sira ne'ebé re-eleitu no seluk ne'ebé deskansa ona.

Nia hatutan, atu tama ba prosesu akizisaun viatura foun ba membru Parlamentu Nasionál IV Lejizlatura tenke hatama hotu karreta tuan hafoin tama ba prosesu ne’e.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV