Fundasaun Alola Komemora Loron Nasional Feto Hamutuk ho Komunidade Suku Sau Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Novembru 09, 2023 2674
Fundasaun Alola komemora loron nasional feto ba dala-47 hamutuk ho komunidade sira iha Suku Sau, Munisipiu Manatuto, hodi hasa’e konsensia feto foinsa’e, joventude, Inan-aman inklui komunidade kona-ba feto nia luta ba rai ida ne’e, (08/11/23). Foto:Media Fundasaun Alola. Fundasaun Alola komemora loron nasional feto ba dala-47 hamutuk ho komunidade sira iha Suku Sau, Munisipiu Manatuto, hodi hasa’e konsensia feto foinsa’e, joventude, Inan-aman inklui komunidade kona-ba feto nia luta ba rai ida ne’e, (08/11/23). Foto:Media Fundasaun Alola.

DILI: Fundasaun Alola komemora loron nasional feto ba dala-47 hamutuk ho komunidade sira iha Suku Sau, Munisipiu Manatuto, hodi hasa’e konsensia feto foinsa’e, joventude, Inan-aman inklui komunidade kona-ba feto nia luta ba rai ida ne’e.

Enkuantu, loron nasionál ba feto Timor-Leste kada tinan selebra iha loron 3 fulan Novembru, hodi rekoñese no hanoin hikas eróina sira ne’ebé mak partisipa no fó sira nia moris tomak iha luta ba ukun rasik án.

Tanba ne’e, iha Tinan 2023, hanesan komemorasaun ba dala-47 (3 Nov 1976 – 3 Nov 2023) ho tema sentrál mak “Feto Prontu Lidera, Uluk Agora no Futuru”, ne’ebé Governu liu husi Sekretária Estadu ba Igualdade (SEI) komemora loron iha Posto Administrativu Letefoho, Munisipiu Ermera.

“Ohin, (8/11), Fundasaun Alola liu husi programa advokasia organiza atividade espesial ida hodi komemora Loron Nasional ba Feto Timor-Leste hamutuk ho komunidade liu-liu feto maluk sira ne’ebe hela iha suku Sau, munisipiu Manatuto, hodi hasa’e konsensia feto foinsa’e, joventude, Inan-aman inklui komunidade kona-ba feto nia luta no oinsa espiritu heroina sira bele nafatin kontinua sai motivator ba feto hotu-hotu hodi kombate problema ne’ebé feto no labarik inferenta, ida maka violensia baseia ba jeneru,”Online INDEPENDENTE sita iha komunikadu.

Tuir komunikadu haktuir, komemorasaun loron nasional ba feto Timor-leste sai hanesan tempo espesiál ba inan-feto sira hodi hanoin fila ba heroina Maria Tapo ne'ebé sakrafika nia an hodi defende nasaun Timor-Leste.

Rekorda katak, iha loron 3 Novembru tinan 1975 liu-ba, Maria Tapo, feto libertadóra ida brani kaer kilat tiru hasoru forsa invazór sira no mate iha liña fronteira, defende ukun rasik an.

"Ami Feto Bobonaro desidi atu luta ba rai ida ne'e to’o ami nia ran ikus nia", hakerek heroina Maria Tapo iha karta ne'ebé haruka ba OPMT.

Hafoin simu karta ne’e, Primeiru-Ministru Repúblika Demokrátika Timor-Leste iha tempu ne’ebá, Saudozo Nicolau Lobato halo inisiativa iha ailaran iha tinan 1976 hodi deside loron 3 fulan Novembru sai nu’udar Loron Nasionál ba Feto.

Ho nune’e iha tinan 1977 husi Sorumutu Comité Central FRETILIN dekreta Rezolusaun ida ba loron 3 fulan Novembru sai nu’udar Loron Nasionál ba Feto Timor-Leste. Hahú husi ne’ebá iha ailaran, kada tinan komemora Loron Nasionál ba Feto.

Entretantu, liu tiha Restaurasaun Independénsia iha tinan 2002, iha Kongresu Nasionál Feto Daruak, iha tinan 2004, ne’ebé hetan partisipasaun husi organizasaun feto hotu iha Timor-Leste, maluk feto sira ezije katak Timor-Leste tenke iha loron nasionál ba feto, atu fó valór no rekoñesimentu ba feto sira tanba sira mós fó kontribuisaun maka’as ba Luta ba Libertasaun Nasionál husi tinan 1975 to’o tinan 1999.

Bazeia ba rekomendasaun Kongresu Nasional Feto Timor-Leste ba daruak iha 2004, iha tinan 2005, Parlamentu Nasional ofisialmente aprova Dekretu Lei.17/1/3/2005 desidi loron mate husi heroina Maria Tapo, 3 Novembru sai Loron Nasional Feto Timor-Leste nian liu husi aprova Lei.17/I/3/2005 hodi rekonese sakrafisiu Maria Tapo.

Sakrafisiu heroina ne’e sai ezemplu ida husi feto nia partisipasaun iha luta ba independensia no liu husi tempo naruk ida feto Timor-Leste hetan progresu diak iha setores hotu.

“Esperansa liu husi Heroina Maria Tapo nia espiritu, bele sai hanesan lalenok no motivasaun ba ita feto Timor-Leste hodi luta kontinua ba defende ita nia nia rai doben Timor-Leste, liu-liu ba defende direitu feto no labarik iha setor moris nian, nune'e sira bele kontribui diak liu tan  asegura dezenvolvimentu rai ida ne'e ba futuru”.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31