Fulan 3, Sentru Saúde Kailaku Rejista Pasiente 4,915 Featured

By Adelaide dos Santos Novembru 23, 2023 572
 Xefe Sentru Saúde Kailaku, Anina Afonso Goncalves. Foto:INDEPENDENTE/Adelaide. Xefe Sentru Saúde Kailaku, Anina Afonso Goncalves. Foto:INDEPENDENTE/Adelaide.

BOBONARO: Durante fulan-tolu, Sentru Saúde Postu Administrativu Kailaku, munisípiu Bobonaru resjista pasiente hamutuk 4,915, husi númeru ne’e maioria moras infeksaun.

Xefe Sentru Saúde Kailaku, Anina Afonso Goncalves hatete, Sentru Saúde Kailaku rejistu númeru pasiente 4,915, kompostu husi fulan agostus 980, setembru 2,760 no outubru 1,175.

“Iha fulan-tolu nia laran hahú husi agostus to'o outobru ita rejista pasiente hamutuk 4,915, husi númeru ne'e kazu ne'ebé mak ita rejista aas liu mak infeksaun Respiratoriu Aguda, Diarea, Dengue, pneumonia, mear isin manas, moras kulit no seluk tan inklui moras hipertensaun,” Dehan Anina, iha Sentru Saúde Kailaku, kuarta (22/11).

Anina dehan, pasiente sira-ne'e maioria afeita ba labarik tinan 5, tanba tempu bai-loron naruk halo rai rahun barak, no balun tempu ai-fuan iha han la kuidadu saúde.

Entaun ida ne'e, sentru saúde Kailaku halo observasaun durante oras-tolu de'it, ezemplu pasiente ida mai ho diarea, entaun sira tau oras tolu, bainhira liu tiha oras tolu mak laiha mudansa mak sira halo transferensia ba iha Ospital Referal Maliana inklui moras sira seluk.

Nia informa, Moras IRA ne'e kauza husi klima, tanba bai-loron naruk, entaun bele halo moras IRA sa'e makas.  Entaun profisional saúde sira kada fulan tama sai bairu hodi avizu ba komunidade sira kona-ba promosaun edukasaun saúde, atu bele reduz moras ne'e iha sira nia hela fatin.

Maibé husi moras sira ne'e, nia prevensaun mak tenke uza maskara, tenke fase liman ho sabaun, ida-ne'e mak durante ne’e halo promosaun ba komunidade sira, atu bele redus moras sira hanesan, IRA, diarea no moras kulit.

Entretantu, Sentru Saúde Kailaku halo atendementu ba komunidade sira husi suku 8, Aldeia 24, ho nia totál populasaun hamutuk  14,247.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kinta, 23 Novembru 2023 14:55

Independente Digital TV