MS Sensibiliza Informasaun ba Komunidade Kailaku hodi Kombate Moras Hadaet Featured

By Adelaide dos Santos Novembru 23, 2023 767
Reprezentante Ministériru Saúde, Agusta Amaral no mos Seguransa PNTL Sensibiliza Informasaun ba Komunidade Kailaku hodi Kombate Moras Hadaet, iha  sede suku Meligo, Postu Administrativu Kailaku, Kuarta (22/11). Foto: INDEPENDENTE/Adelaide. Reprezentante Ministériru Saúde, Agusta Amaral no mos Seguransa PNTL Sensibiliza Informasaun ba Komunidade Kailaku hodi Kombate Moras Hadaet, iha  sede suku Meligo, Postu Administrativu Kailaku, Kuarta (22/11). Foto: INDEPENDENTE/Adelaide.

BOBONARO: Governu dasia liu husi Ministeriu Saúde (MS), sensibiliza informasaun ba komunidade Postu Administrativu Kailako, munisípiu Bobonaro atu hasa'e  konsiensia hodi kombate moras hadaet no la hadaet iha sira-nia hela fatin.

Reprezentante Ministériru Saúde, Agusta Amaral hatete, objetivu Ministériu Saúde kampaña sensiblizasaun informasaun moras hadaet no la hadaet ba komunidade Postu Administrativu Kailaku.

“Objetivu husi atividade ida ne'e atu hasa'e autoridade sira-nia konesimentu liu-liu ba área saúde maternal infantil no mós ba moras hadaet no mós  moras la hadaet sira inklui programa má-nutrisaun  no dengue husi ne'e  oinsá  atu hasa'e konsiensia komunidade nian atu prevene aan,” Dehan nia, iha  sede suku Meligo, Postu Administrativu Kailaku, Kuarta (22/11).

Nia dehan, informasaun sira-ne'e ekipa MS  sei la’o hotu ba Munisípiu Bobonaro hodi hatutan moras sira-ne'e ba  komunidade sira, atu sira bele prevene aan, tanba banhira la kuidadu aan mak moras ne'e aumenta ba bebeik.

“Ita-nia objetivu  atu fahe informsaun tuir MS  nia relatoriu katak ita iha indikador ka atijimentu  ne'e seidauk involve maka'as  iha komunidade sira, entaun ita presiza hasa'e tan autoridade sira-nia konesimentu hodi hatutan ba komunidade sira, hodi hola parte ezemplu hanesan inan isin rua tenke vizita fasiliadade saúde to'o partu, entaun husi informasaun ne'e bele hanorin inan sira atu hakbesik-an nafatin ba fasilidade saúde sira ne'ebé  mak  besik hodi hetan tratamentu husi médiku sira,” Nia hatete.

Iha fatin hanesan, Reprezentante Administradór  Kailaku, Luis  Soares Gonçalves informa, atividade ida-ne'e importante tebes  atu fahe ba komunidade sira atu bele prevene aan husi moras hotu.

“Ha’u sente orgullu ba atividade ida ne'e atu hato'o ba komunidade sira, atu bele halo mudansa  karaktér ita ema ni’an  ba ita-nia saúde,” Tenik nia.

Xefe Sentru Saúde Kailaku, Anina Afonso Gonçalves reforsa, atividade ida-ne'e importante ba  profisionál saúde inklui komunidade sira rona direita informasaun sira, oinsá muda hahalok ba moris ni’an atu bele kuida sira nia aan ba moras hotu.

“Husi ida-ne'e formasaun foun ne'ebé mak ami hetan ba husi aktividade, ohin loron ni’an mak asidente trafiku, tanba durante halo enkontru advokasia iha programa hotu, maibé kona-ba asidente trafiku ne'e seidauk, ho ida ne'e informasaun di'ak ida mai, tanba ne'e ami sei husu ba polísia liuliu tranzitu sira fo formasaun mai ami atu nune'e pasiente sira ne'ebé mai ho kazu asidente ne'e ami bele fo hanoin ba sira bainhira halo tratamentu iha Sentru saúde Kailaku,” Nia relata.

Purtantua aktividade ida kona-ba kampania advokasia moras Tuberculoze, Diabetes, kuidadu saúde inan ho oan, asidente trafiku husi  DNTT.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kinta, 23 Novembru 2023 11:05

Independente Digital TV