×

Atenção

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 425

Alkatiri Dehan Lu-Olo Lakon Iha Oekusse La’os Barrumetru Featured

By Marsu 22, 2017 6848
 Prezidente Autoridade Rejiaun Autonomia Oe-Cusse no Zona Ekonomia especial Merkadu Sosiál (ZEEMS), Marí Alkatiri ho Presidente Partido CNRT, Xanana Gusmao. Prezidente Autoridade Rejiaun Autonomia Oe-Cusse no Zona Ekonomia especial Merkadu Sosiál (ZEEMS), Marí Alkatiri ho Presidente Partido CNRT, Xanana Gusmao.

DILI: Sekretariu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri hatete, Lu-Olo la ­manan iha Rejiaun Autonoma Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA), la’ós barrumetru hodi sai sasukat.

“Antes eleisaun ha’u hatene ona ida ne’e, tanba susesu Oekusi nian. Tanba ne’e, ha’u fiar metin iha Oekusi aliansa ne’e sei oin seluk no iha nasional aliansa oin ida,” tenik Alkatiri.

Iha Oekusi hotu-hotu sei hamutuk, la’os atu vota kontra Lú-Olo, maibe sira nia votu ne’e atu nega susesu ZEESM nian.

Tanba ne’e, Eis Xefe Governu ne’e dehan, sira nega susesu ZEESM nian, tanba sira hanoin ba Parlamentar lakohi atu uza susesu Oekusi nian hanesan instrumentu ba kampaña Parlamentar.

Lakohi FRETILIN atu uza ida ne’e, maske nune’e diferensa votu Lu-Olo nian ho Kalohan iha Oekusi ki’ik tebes.

“Iha Oekusi FRETILIN sa’e. Iha 2007 votu 5.000, 2012 votu 7.000, iha eleisaun ba lideransa FRETILIN nian iha Outubru 2016 votu 12.000 no agora kuaze votu 14.000. Entaun FRETILIN nia militante iha Oekusi sa’e,” dehan Alkatiri.

Maski kandidatu Lu-Olo lakon uitoan iha Oekusi, maibe Prezidente ZEESM sei fila ba Oekusi ho korazen atu kontinua ho ZEESM. atu lori ZEESM sai vitória boot ba povu Oekusi no sei sai mós ezemplu ba povu Timor-Leste tomak.

Tanba ne’e, Alkatiri nia laran la taridu tanba fiar katak projetu boot ida hanesan Oekusi atu muda povu tomak nia vida, maibe la’os iha tinan ida ka rua nia laran.

Sekretariu Jeral FRETILIN ne’e dehan, , iha Oekusi, militante FRETILIN 18.000 mak la vota, no iha munisipiu seluk mós barak mak la vota tanba sentru votasaun dook demais.

“Ita tenke haree didiak, sentru votasaun ne’e atu tau iha ne’ebe? Halo nusa mak eleisaun direta FRETILIN nian de’it sentru votasaun barak liu fali eleisaun jeral. Ita mak tenke hakbesik-aan ba eleitor, la’os obriga fali eleitor sira atu la’o dalan naruk atu mai vota. Ne’e STAE, CNE no li-liu Governu mak tenke haree,” lamenta Alkatiri.

Nia mós apela ba militante, simpatizante no apoiante tomak Prezidente Lu-Olo ninian, la’os dehan atu tu’ur hakmatek, mas saida de’it mak hakarak halo tenke respeita lei, labele halo buat ida kontra fali lei ho konstituisaun. 

Rate this item
(5 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31