×

Atenção

JUser: :_load: Não foi possível carregar usuário com ID: 425

Parabeins Lu-Olo!!! Featured

By Marsu 23, 2017 1166
Lu-Olo iha Tempu Resistensia no tempu Ukun Rasik An Lu-Olo iha Tempu Resistensia no tempu Ukun Rasik An

Sai Aman ba Povu la’os fasil, maibé husi nia komitementu no dedikasaun iha tempu resistensia too mai iha prosesu dezenvolvimentu tempu ona hetan konfiansas hodi servi povu no nasaun.

Funu ba libertasaun ita  liu tiha, dezafiu no obstaklu kontinua dezafia funu na’in no lider sira atu liberta povu husi ki’ak no mukit.

Hanesan mós lider istoriku ida Fransisco Guterres (Lu-Olo) ho nia simplisidade ne’ebé eleitu ba Presidente Repúblika.

Too ona tempu povu kongratula no fó parabeins ba Lu-Olo, hanesan jerasaun tuan sei kontinua dedika nia ba oinsa atu liberta povu husi ki’ak no mukit.  

Iha diario INDEPENDENTE nia intrevista, populasaun no estudante fó parabeins no kongratula ba Prezidente Repúblika eleitu.

Estudante UNTL Teresa De Araújo Kongratula Lu-Olo tanba hetan konfiansa maioria husi povu atu sai aman ba povu no nasaun Timor-Leste.

 “Ha'u kongratula ba prezidente eleitu  Lu-Olo ne’ebé povu fó konfiansa atu kaer pasta Prezidente da Repúblika iha períodu tinan lima”, dehan nia ba  INDEPEDENTE iha Kaikoli-Dili,horisehik. Lu-Olo Nu’udar Luta na'in, estudante ne’e garante Lu-Olo sei sai prezidente hodi hamutuk ho governu bele dezenvolve TL atu hasai povu husi  kiak no mukit.

Diretór Ezekutivu Fundasaun Mahein Nelson Belo mós Kongratula ba Prezidente Eleitu ne’ebé hetan konfiansa liu husi votu sekretu timor-Oan tomak nian.

“Ha'u kongratula ba Lu-Olo nu'udar kandidatura eleitu ba Prezidente Repúblika iha Períodu ne’e”, dehan nia.

 Nelson dehan, Fundasaun Mahein prontu apoiu Prezidente Eleitu Francisco Guterres ‘Lu-Olo’  liu husi informasaun iha área seguransa no defeza nian.

FM Fiar , Prezidente Eleitu Francisco Guterres Lu-Olo  koopera ho governu estabelese lalais polítika seguransa nasionál atu define loloos  seguransa interna no esterna nian.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV