ADN Tenke Superviziona Mega Projetu iha Suai Featured

By Tome Amando Marsu 08, 2019 9321

DILI: Deputadu FRETILIN Fabião de Oliveira rekomenda ba governu atu orienta Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hodi halo supervizaun diariamente ba mega projetu iha Suai.

Maske deputadu ne’e dehan nia parte hatene durante ne’e Obras Publiku no ADN laiha liña koordenasaun ne’ebé di’ak, maibé ADN nafatin iha reponsabilidade atu halo superviziaun ba kualker projetu ne’ebé governu kria.

“Durante ne’e ekipa tekniku ADN iha terenu minimu tebes. Sira iha de’it ema na’in tolu mak servisu hodi tau-matan ba mega projetu iha Suai, ne’e la to’o,” katak nia.

“Ha’u husu ba governu tenke aumenta tan estaf ADN iha terenu par bele akompaña di’ak liu tan projetu hotu ne’ebé lao iha Suai.”

Tanba, nia hatete, governu gasta orsamentu estadu nune’e presiza duni hetan akompañamentu husi ADN hodi halo supervizaun ida regresu ba projetu refere atu bele garante kualidade.

Ba kestaun ne’e, Prezidente Komisaun C hatete defisil ba ADN atu marka prezensa diariamente iha mega projetu Suai tanba ADN deklara ona iha plenaria PN katak sira iha limitasaun pesoal atu superviziona servisu iha ne’ebá.

“Servisu sira ne’e hotu Ministeriu Obras Publiku (MOP) mak reforsa hodi superviziona mega projetu ne’e atu garante ninia kualidade,” deklara nia.

Rate this item
(1 Vote)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31