Segunda, 14 Juñu 2021 | Login
Sai Lideransa, Presiza Kuda Étika no Morál

Sai Lideransa, Presiza Kuda Étika no Morál Featured

DILI: Atu sai lideransa di’ak iha futuru, Juventude sira presiza kuda valór étika no morál hodi lori susesu ba nia aan,  família, sosiedade no nasaun.

Étika hanesan norma ba fundu  ema ida-idak ka grupu atu organiza nia lala’ok moris nian. Tan ne’e, Prezidente DEJUCDIL  Padre Noé Martins  husu ba juventude sira atu Haraik aan, pasiénsia, dixiplina no onestu mak xave ba susesu.

Amu hato’o liafuan inspirasaun ne’e bainhira sai oradór iha formasaun lideransa ba juventude  dalimak realiza husi Rotary Youth Leadership Awards-Timor Leste (RYLA-TL) ba loron dalimak ho nia tópiku “étika no lideransa”.

Atu sai lider  di’ak iha futuru, nia dehan,  juventude sira presiza  iha valores no étika ne’ebé di’ak hodi valoriza ema seluk no iha prinsípiu haraik aan no pasiénsia hodi  bele lori susesu nia aan rasik, família, sosiedade no  nasaun.

Liberta Povu, nia dehan sai lider ne’ebé laran moos, transparante, seriedade atu  labele uza ema seluk hanesan xave ba susesu.

Tanba, nia dehan, Étika hanesan objetu ida ne’ebé liga ba valór morál ne’ebé fó mudansa ba sosiedade, kultura no nasaun nian.

Nia hatete, Juventude sira ne’e kandidatu ba lideransa iha futuru, tan ne’e tenke sai lider di’ak hodi fó mahon ba ema hotu.

‘’Valores étika tenke sai hanesan mata dalan ba lider sira nune’e lider sira iha seriedade ka verdade atu nune’e  bele lori bem komum ba ita hotu,’’ dehan nia iha Maloa-Dili, horisehik.

Iha sosiedade hahú mosu mudansa no interkámbiu kulturál, tanba ne’e nia husu ba juventude sira presiza kaer metin prinsípiu étiku husi  bei’ala sira ne’ebé maka fó hela mai ita atu kultura timor labele lakon.

Iha fatin hanesan, Formadu Moisés Soares Magno sente haksolok tebes ho oportunidade ne’ebé maka Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) oferese ona ba juventude sira atu aprende kle'an kona ba lideransa nian.

Nia dehan, ho oportunidade ida ne’e bele hakle'an juventude sira nia hanoin kona ba lideransa nia tanba juventude barak mak sei hamlaha hela ba formasaun lideransa nian.

Tanba ne’e, nia dehan, iha kometimentu boot atu aprende saida de’it maka oradór sira oferese ona ba juventude sira.

Tuir oráriu, ohin (14/09), tama ona  ba loron da-neen formasaun lideransa ba juventude 86 husi RYLA-TL ne’e, sai oradór maka Diretór Ezekutivu CNC Hugo Maria Fernandes ho nia tópiku “rekonsiliasaun no lideransa”, Bruder Nico Lay ho nia tópiku “lideransa no espirituál”, Juvita Faria Pereira ho nia tópiku “servisu no sakrifísiu”, Empreza Di'ak ho nia tópiku “hakbiit ekonomia komunidade” no Constâncio Da Conceição Pinto ho nia tópiku “ diversidade lideransa ba kontribuisaun iha Timor-Leste”.

Read 9223 times
Rate this item
(1 Vote)