Prezidente Parlamentu Nasional Enkoraza Feto Sira Atu Prepara Aan Konkore iha Pozisaun Sira Featured

By Ivonia Varela Juñu 29, 2023 461
Prezidente Parlamentu Nasional Maria Fernanda Lay. Foto:INDEPENDENTE. Prezidente Parlamentu Nasional Maria Fernanda Lay. Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Prezidente Parlamentu Nasional Maria Fernanda Lay, husu ba maluk feto sira atu prepara aan hodi konkore iha pozisaun sira hanesan, prosesu desentralizasaun, Lideransa Suku, Aldeia no mós pozisaun sira seluk.

Tuir nia, feto sira atu assume pozisaun sira hanesan ne’e, klaru katak iha dezafisu ne’ebé barak no hasoru servisu todan tebes ba feto. Tanba tuir lisan patriarkal ne’ebé mane mak domina, feto lae. Maibé depende ba inan-aman atu fó edukasaun ne’ebé hanesan ba oan mane no feto atu bele eleva sira nia kuiñesimentu.

 “Klaru ke lei fó dalan, maibé kualidade, kualifikasaun feto ne’e rasik tenki iha atu hodi konstrui papel hanesan prezidente ou Ministru, Xefe Suku no kualker pozisaun ne’ebé feto bele konkore ba”dehan nia hafoin remata enkontru ho Prezidente Repúblika José Ramos Horta, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak-Laran, kinta ne’e (29/06).

Tuir Prezidente Parlamentu, Fernanda Lay, iha feto barak ne'ebé matenek liu nia maibé la iha oprtunidade.

Maibé, lei fó dalan hela no feto tenki prepara an hodi bele konkore iha pozisaun hotu.

"Iha feto seluk matenek liu ha'u maibé la iha oportunidade, i hau hanoin lei fó dalan, maibé agora feto prepara ka ajuda prepara an konserteja ke iha prosesu dezentralizasaun lideransa suku no aldeia konserteja servisu todan tebes ba feto," dehan nia.

Nia dehan, klaru katak feto ne'e labele halo buat ida no nia fatin mak tein de'it, maibé husu mós ba mane sira atu fó oprtunidade ba feto sira hodi bele uza sira nia papel iha sosiedade.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kinta, 03 Agostu 2023 11:04

Independente Digital TV