Sexta, 24 Setembru 2021 | Login
PPN Arao Noe de Jesus Amaral. Foto INDEPENDENTE PPN Arao Noe de Jesus Amaral. Foto INDEPENDENTE

Posibilidade, Ohin Arão “Katik” husi Kadeira Prezidente PN Featured

DILI: Tuir planu, iha Segunda, ohin, Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO sei “obriga” Vise Prezidente Parlamentu Nasionál na’in rua hodi lidera plenaria. Ho nune’e, posibilidade atu hatuun Prezidente PN Arão Noe husi nia kadeira nakloke ona.

Vise Prezidente Bankada PLP, Francisco de Vasconcelhos hatete, unika dalan atu ajenda rekerimentu destituisaun ba meza PN mak Vise Prezidente PN sira substitui Prezidente PN hodi assumi prezidensia atu konvoka sesaun plenária.

Tuir rejimentu PN artigu 22 númeru 1, nia dehan, vise Prezidente PN bele halo substituisaun automatika hodi dirije plenaria, bainhira Prezidente PN falta no hetan impedimentu, no la presiza delegasaun kompetensia husi Prezidente PN.

Nia hatutan, Vise Prezidente sira so presiza delegasaun kompetensia husi Parlamentu Parlamentu Nasionál bainhira atu dezempeña funsaun reprezentasaun ruma, hanesan hatete iha artigu 22 numeru 3 rejimentu PN.

“Ami deputadu na’in 33 asina ona karta ida iha loron 13 fulan Maiu ne’ebé dirije ba Vise Prezidente Parlamentu Nasional na’in rua, Maria Angelina Sarmento no Luis Roberto hodi husu sira atu substitui Prezidente Parlamentu Nasional temporariamente hodi konvoka no lidera sesaun plenaria ba votasaun destituisaun Prezidente Parlamentu atual, tuir kompetensia ne’ebé Rejimentu Parlamentu Nasional fo ba Vise Prezidente sira,” hatete Vasconcelhos liu husi konferensia imprensa iha sala Bankada FRETILIN, Sesta (15/05).

Tan ne’e, nia hatete, deputadu na’in 33 ne’ebé reprezenta ona maioria parlamentar husu no hein Vise Prezidente PN sira atu asumi funsaun iha tempu badak nia laran hodi kumpre artigu 16-B rejimentu PN hodi ajenda obrigatoriamente votasaun ba destituisaun Prezidente PN.

Vasconcelhos fó hanoin fila fali katak, bankada 3 haruka ona rekerimentu ida ba Gabinete Prezidente PN hodi fó hanoin kona-ba termu artigu 16-B numeru 2 rejimentu PN nian ne’ebé hatete katak pedidu distitusaun votasaun obrigatoriamente iha sesaun plenária masimu loron lima nia laran.

Maibé, nia dehan, Prezidente PN deklara nia invoka artigu 17 rejimentu PN hodi hatudu katak nia iha poder atu ajenda ka la ajenda votasaun ba destituisaun.

“Maibé Prezidente Parlamentu laiha poder absoluta, nia labele uza nia kompetensia atu halakon deputadu sira-nia poder tuir artigu 9 Rejimentu Parlamentu nian,” nia hatete.

Iha fatin hanesan, Vise Prezidente PN, Luis Roberto da Silva dehan, bainhira rejimentu PN fó dalan nia pronto atu ajenda rekerimentu destituisaun ba meza PN.

“Ami vise na’in rua simu karta mós husi bankada rekerente sira, husu ami na’in rua par atu lidera meza ka tau ajenda ba iha Segunda ka Tersa oin mai,” dehan nia.

CNRT Tenta Boikota Atividade KE

Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO konsidera deputadu husi Partidu CNRT simu ona orientasaun hodi tenta paraliza komisaun espesializa PN.

“Deputadu CNRT sira boikota atividade komisaun espesializada sira nian. Até funsionariu sira iha komisaun espesializada balun hetan orden ona atu boikota atividade komisaun sira nian ho intensaun atu paraliza funsionamentu Parlamentu Nasionál,” dehan Francisco de Vasconcelhos.

Tanba, nia dehan, Prezidente PN, Arão Noe nia deklarasaun mak ho intensaun loloos hakarak obriga Prezidente Repúblika atu dizolve PN.

“Arão Noe bosok públiku, tanba ezersisiu ne’ebé Prezidente Repúblika halo liu husi konsulta partidu polítiku, sosiedade tomak no líder nasionál sira ne’e Prezidente Repúblika kaer ba artigu 74 alinea 1 kona-ba Prezidente Repúblika nia papel atu garante independensia nasional no unidade Estadu nian no garante funsionamentu regular instituisaun demokrátika sira nian,” dehan nia.

Aktu ne’e, nia dehan, hatudu momoos no konfirma katak Prezidente PN hakarak paraliza funsionamentu PN atu fó benefisiu polítiku ba partidu CNRT liu husi obriga lori Timor-Leste ba eleisaun antesipada.

“Arão Noe ho CNRT nia interese ida ne’e reprezenta minoria ida iha Parlamentu Nasional, tanba maioria absoluta iha Parlamentu Nasional hakarak atu parlamentu funsiona ho di’ak liu husi rekerimentu destituisaun ne’ebé asina husi deputadu na’in 33.”

Read 9023 times
Rate this item
(1 Vote)