Tersa, 26 Outubru 2021 | Login
Kandidatu F-FDTL feto na'in 62 simu hela orientasaun husi Komisaun sira molok ba halo teste urine. Foto:Domingos/INDEPENDENTE. Kandidatu F-FDTL feto na'in 62 simu hela orientasaun husi Komisaun sira molok ba halo teste urine. Foto:Domingos/INDEPENDENTE.

Molok Tama Metinaro, Feto 62 Tuir Teste Urine Featured

DILI: Komisaun Rekrutamentu FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) sei elimina kandidatu feto neebé isin-rua atu tama militar. Atu bele hatene ida nee, iha 23 Setembru, kandidatu feto nain 62 mak tuir teste urine.

Xefi Saude Militar, Tenente Koronel Guido de Oliveira hatete, teste urine nee hanaran teste gravides ho objetivu atu identifika feto neebe envolve iha vida militar labele ho kondisaun isin-rua.

“Ohin nee teste gravides ba feminina sira hamutuk nain 62 molok ita inkorpora ba iha sentru formasaun Terrenu Metinaro,” dehan Guido ba jornalsita sira iha Kuartel Jeneral F-FDTL, Fatuhada-Dili, Kinta (23/09).

Hafoin teste, nia hatete, parte mediku sei halo analiza ba iha urine no nia rezultadu sei fó sai iha 24 Setembru.

“Bainhira identifika (isin rua) kadete nee sei elemina husi forsa, maibe rezultadu hotu sei intrega ba komisaun par depois komisaun bele foti desizaun ba sira neebe isin-rua,” dehan nia.

Read 539 times
Rate this item
(0 votes)