Sexta, 24 Setembru 2021 | Login
Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos. Foto:Agustinho/Independente. Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura, Longuinhos dos Santos. Foto:Agustinho/Independente.

MESSK Iha ona Indemizasaun ho Komunidade Hari'i Sidade Universitariu Aileu Featured

DILI: Ministeriu Ensino Superior Siensia no Kultura (MESSK) iha ona indemizasaun ho komunidade sira atu harii Sidade Universitariu iha Munisipiu Aileu.

Ministru Ensinu Superior, Longuinhos dos Santos hatete, planu atu harii Universitariu ne’e, iha Suku Bandudati, Aldeia Mantane.

Nune’e, MESSK halo dialogo ho komunidade ba dala-14, maibé iha fatin refere komunidade uma-kain 27 mak senti la satisfas ho planu Governu nian no sira la fó fatin.

Tanba ne’e, komunidade informa fali ba MESSK atu harii Sidade Universitaria iha fali rai Mauxadu ho hektares 66.

“Ita iha ona prosesu, maibé ita halo uluk levantamentu ba dadus no halo konsolidasaun ba konsulta alargada ho komunidade no autoridade lokal, inklui veteranus sira, nune’e agora iha ona faze ikus mak ita tama ona iha faze idemizasaun no halo re-ajustamentu ba dadus ba komunidade ne'ebe afetadu ba rai,”dehan nia salaun Ian-Martin Infordepe, Balide Dili, kinta (15/07).

Nia hatutan, bainhira halo levantamentus ba dadus hotu, sei publika reklamasaun durante fulan ida, hafoin lori ba Konsellu Ministru halo rezulusaun ba indemizasaun komunidade ne’ebé afeitadu.

Enkuantu, ba komunidade ne’bé hela fatin laiha Governu sei fó opsaun rua, ba dahuluk, Governu sei halo indemizasaun ba komunidade sira hodi buka rasik fatin ba sira hela, maibé komunidade sira lakohi mak Governu sei prepara fatin ba sira halo uma no tuir tipu nebé iha.

Entretantu, prosesu ne’e remata, tuir planu sei lansa fatuk dahuluk ba Sidade Universitariu iha Fulan setembru ou novembru.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 335 times
Rate this item
(0 votes)