Tersa, 07 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-05&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Labarik sira hiit hela has budu iha toples laran ba faan iha dalan publiku. Foto:INDEPENDENTE. Labarik sira hiit hela has budu iha toples laran ba faan iha dalan publiku. Foto:INDEPENDENTE.

Labarik 300 Envolve iha Traballu Familia Featured

DILI: Komisaun Nasional Direito ba Labarik (KNDL) halo ona levantamentu dadus ne'ebe identifika labarik na’in 300 mak durante ne’e involve iha traballu apoia familia.

"Ami seidauk bele hateten sira involve iha traballu infantíl, tanba Timor-Leste sidauk iha lei atu define serbisu ida oinsá mak tama iha kategoria traballu infantíl no seidauk iha lei protesaun ba labarik, tanba ne'e labarik 300 ne’e tama iha kategoria apoia família," dehan Komisária Direitu Labarik, Dinorah Granadeiro iha ámbitu sensibilizasaun konvensaun direitu labarik iha Eskola Sekundária Jerál 5 de Maiu, Bekora, Díli, tersa horseik (19/10).

Nia hatutan, advokasia ne'ebé durante KNDL halo primeiru, mak fó asesmentu hodi ko'alia ho labarik sira, segundu, serbisu hamutuk ho Komisaun Kontra Traballu Infantíl hodi dudu esbosu dekretu lei kona-bá traballu infantíl hodi tau iha planu asaun nasionál traballu infantíl nian. Esbosu ne'e daudaun iha ona Ministériu Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE) nia meza.

"Dudu lei protesaun labarik no juventude, ne'ebé daudaun iha ona diskusaun espesialidade Komisaun F Parlamentu Nasionál (PN) hodi fó espasu no podér ba KNDL hodi ezerse funsaun ho di'ak no atua labarik ne'ebé kontinua halo serbisu,” tenik nia.

Nia esplika, kauza loloos husi labarik ne'ebé involve iha traballu apoiu família, mak situasaun ekonomia iha familia la sufisiente, nune’e obriga labarik sira tenki halo duni servisu hirak ne’e.

Aleinde, sira rasik mós hakarak atu aprende, oinsa buka osan rasik ba sira nia an no mós ajuda inan-aman ne’ebé laiha kbiit.

Entretantu, KNDL rekoñese seidauk bele resolve problema kona-ba labarik ne’ebé envolve iha traballo familia, tanba seidauk iha lei no mekanismu propriu ne'ebé fó kompetensia ba KNDL hodi atua situasaun ne'e.

Enkuantu, tuir observasaun husi Online INDEPENDENTE, nota katak, labarik maioria hala’o servisu apoia familia iha Kapital Dili mak hanesan, fa'an manu-tolun, fa'an-pentolan, fa'an-modo, fase-karreta no atividade serbisu sira seluk tan ne'ebé sira halo iha fatin públiku no merkadu.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 155 times Last modified on Kuarta, 20 Outubru 2021 14:57
Rate this item
(0 votes)