Tersa, 07 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-05&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Estudante sira husi eskola 5 de Maio Bekora, rona aprezentasaun kona ba Konvensaun direitu labarik no mos violensia bazeia ba jeneru  husi Komisaun Direitu Labarik no Parseiru sira. Foto: Agostino/INDEPENDENTE. Estudante sira husi eskola 5 de Maio Bekora, rona aprezentasaun kona ba Konvensaun direitu labarik no mos violensia bazeia ba jeneru husi Komisaun Direitu Labarik no Parseiru sira. Foto: Agostino/INDEPENDENTE.

KNDL Hala’o Sensibilizasaun Konvensaun Direitu Labarik ba Estudante Sira Featured

DILI : Komisaun Nasional Direito ba Labarik (KNDL) hala’o atividade sensibilizasaun kona-ba Konvensaun Direitu  Labarik hodi hasa’e Koñesimentu estudante sira nian.

Programa ne’e hala’o iha Eskola Sekundaria Jéral 5 de Maiu Bekora.

Komisáriu Direitu ba Labarik, Dinorah Granadeiro hateten, atu proteje no asegura labarik sira-nia direitu no husi violénsia bazeia ba jéneru, mekanizmu ne'ebé KNDL utiliza mak liu husi sensibilizasaun iha kada eskola, nune'e bele hasa'e konsiénsia estudante sira nian.

Objetivu prinsipál husi programa ne'e mak atu hasa'e konsiénsia liu-liu estudante kona-bá direitu labarik, violénsia bazeia ba jéneru, free online ba labarik inklui traballu infantíl nune'e bele proteje-an hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasionál.

“Sensivilizasaun ne'e atu fahe mós informasaun ba estudante sira kona-ba  violensia  hasoru labarik no violensia  hasoru feto, tanba feto mós iha direitu atu eleva sira nia koñesementu kona-ba trabalho infantile,” dehan nia iha eskola 5 de Maiu, Bekora, tersa ne’e (19/10).

"Ita hare katak ita nia labarik barak mak iha Timor, liu-liu estudante sira kuaze la iha koñesementu kona-ba sira nia direitu, no mós  dala barak  sira uza sala sira nia direitu no sira la hatene oinsa mak atu dezenvolve  sira  nia a'an iha nasaun ida nee, maske ita nia  nasaun Timor-Leste garantia partisipasaun labarik sira nia deszenbolvimentu iha estadu ida ne'e,” tenik nia.

Tanba ne’e, hanesan komisariu iha obrigasaun atu hatutan infromasaun ida ne’e ba labarik sira atu nune’e labarik sira bele iha koñesementu uituan kona-ba direitu ne’e rasik.

Iha fatin hanesan, Adjuntu Diretóra Eskola Sekundaria Jéral 5 de Maiu Bekora, Maria dos Santos hatete, sensibilizasaun kona ba konvensaun direitu labarik, ida ne’e importante tebes ba eskola liu-liu estudante sira atu iha koñesementu ne’ebé klean.

Entretantu, oradór prinsipal husi sensibilizasaun ne'e, mai husi KNDL, Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun, Komisaun Nasionál Kontra Traballu Infantíl no Plan Internasionál.

Enkuantu, matéria prinsipál ne’ebé aprezenta iha sensibilizasaun ne'e mak konvensaun direitu labarik, planu asaun nasional direitu labarik, violénsia bazeia ba jéneru, traballu Infantíl no kampaña free online ba labarik, durante loron ida.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 167 times
Rate this item
(0 votes)