Janeiru-Jullu Sentru Saúde Likisa Rejista Kazu Dengue 84 Featured

By Rufino Barreto Novembru 08, 2023 807
Susuk ne'ebe lori moras dengue ba ema. Foto:Dok. Susuk ne'ebe lori moras dengue ba ema. Foto:Dok.

LIKISA: Hahú fulan janeiru to’o jullu 2023, Sentru Saúde  Munisípiu Likisa rejista kazu dengue hamutuk 84 no maioria halo tratamentu, konsege rekopera fali sira-nia saúde.

Médiku Jerál iha Sentru Saúde Likisa, Costancio Araujo dos Santos hatete, Sentru Saúde Likisa rejista kazu moras dengue hamutuk 84 hahú husi fulan janeiru to'o jullu tinan 2023.

“Kazu moras dengue tama ba kategória hanesan moderadu no sibera no seluk tan, kona-ba kauza sibera ami halo klasifikasaun hodi evekua ba Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) hodi halo tratamentu,” Dehan Costancio, ba Jornál INDEPENDENTE, iha Sentru Saúde Likisa, Segunda (06/11).

Nia dehan,  pasiente ida-ne'ebe mak  moras moderada no seluk tan halo tratamentu iha Sentru Saude, sei la transfere  ba iha Hospital Nasional Guido Valadares. Kazu husi moras dengue ba komunidade sira maioria halo tratamentu ho sintomas no virus dengue labele  trata ai-moruk ida-ne'ebé ladun di’ak.

“Ami so halo  tratamentu pasiénte sira bainhira  mai ho moras bai-bain hanesan isin-manas no kona-ba ai-moruk Paracetamol sei sufisiente hela,” nia informa.

Nia afirma, iha tinan 2023 Sentru Saúde Likisa halo  ba pasiente sira kona-ba moras dengue hanesan halo teste ran kinur haruka ba HNGV halo tratamentu intensivu. Atu nune'e bele kompleta nia rezultadu kazu husi moras dengue.

Maibé kona-ba fasilidade hanesan kama ein-jeral  ba pasiente sira sufisiente halo observasaun ba ema na'in 10, maibé nafatin tau prioriedade liu ba ema moras sira. Durante ne'e pasiente sira mai halo tratamentu kona-ba kazu moras dengue to'o agora pasiente balun sente normal fila ba sira nia moris.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV