Kinta, 28 Outubru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-10-26&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Kampanha Partidu CNRT iha tinan 2018 Kampanha Partidu CNRT iha tinan 2018

CNRT Ezije MP Tenke Investiga Uluk Auditoria ZEESM, La’os KIP Featured

DILI: Deputada husi Bankada CNRT Maria Fernanda Lay deklara, Ministériu Públiku (MP) tenke investiga uluk auditoria Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM), hafoin mak investiga fali relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP).

Deputada Fernanda Lay hato’o kestaun ne’e relasiona ho deklarasaun husi Prokuradór Jeral Repúblika José da Costa Ximenes ne’ebé hatete katak, nia parte hatuun ona rekerimentu atu investiga relatoriu KIP ba Gabinete Sentral Kombate Korrupsaun no Kriminalidade Organizada (GSKKKO) atu hahú hala’o prosesu investigasaun.

Fernanda dehan, Prokuradoria Jeral tenke haree didi’ak tanba to’o ohin loron seidauk halo investigasaun ba pedidu husi Bankada Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ba audotoria ZEESM.

“Tanba ida ne’ebé tama uluk tenke halo uluk (investigasaun), ne’e tuir regras traballu. Agora lahatene, Prokuradoria Jeral Repúblika haree ba kriteriu saida (atu investiga uluk). 143 projetus ne’e mak orijente liu ka auditória ZEEMS ne’e saldu $246 milloes,” dehan nia iha Parlamentu Nasionál, Kinta (05/09).

Nia dehan, bainhira PJR investiga uluk relatoriu KIP, nia parte sei sei foti kestaun. “Kriteria saida mak determina hodi foti uluk kazu sira ne’ebé tama ikus no tama uluk?,” nia husu.

Nia informa, Bankada AMP hatama ona pedidu investigasaun ba audotoria ZEESM iha fulan neen (6) liu ba.

“Ha’u laiha problema, bele lori relatória KIP ba MP maibé ha’u husu ba MP tenke iha kriteriu hodi determina ida ne’ebé mak haree uluk,” nia afirma.

Molok ne’e, PJR José informa katak, Gabinete Sentral Kombate Korrupsaun no Kriminalidade Organizada (GSKKKO) Prokuradoria Jeral Repúblika (PJR) hahú prosesu investigasaun ba relatoriu Komisaun Inkeritu Parlamentar (KIP) ba projetu 143.

Investigasaun ne’ebé GSKKKO hala’o ne’e bazeia ba rekerimentu husi Bankada FRETILIN ba Ministériu Públiku (MP) atu loke investigasaun ba relatoriu KIP.

“Ha’u simu tiha ona (rekerimentu) dirije mai Gabinete Prokuradór Jerál. Portantu ha’u simu tiha ona,” deklara José hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lu Olo iha palasiu prezidensial Bairro-pite, Tersa (03/09).

PJR dehan, nia parte hatuun ona rekerimentu refere ba GSKKKO atu hahú hala’o prosesu investigasaun.

“Ami haruka ba Gabinete Sentral Kombate Korupsaun no Kriminalidade Organizada atu haree no komesa daudauk, haree investigasaun la’o nusa nune’e mós prosesu sira seluk,” dehan José.

Read 5128 times
Rate this item
(0 votes)