CNE Ezije Parpol Aprezenta Konta Bankária Featured

By Marsu 27, 2017 3496
Lider politiku sira konverse halimarhafoin enkontru Maubise tinan 2010 Lider politiku sira konverse halimarhafoin enkontru Maubise tinan 2010

DILI: Tama ba eleisaun lejizlativu, partidu polítiku ida-idak tenke aprezenta ona konta bankária Comissão Nacional Eleições (CNE) atu bele kontrola fonte finanseiru partidu nian, hodi evita fundu ilegál ne’ebé proibidu tuir lei eleitorál.

Prezidente CNE, komisáriu Alcino de Araújo Barris hateten, iha eleisaun lejizlativu sei haree liu ba partidu polítiku sira, liuliu konta bankária. Tanba, iha lei eleisaun atribui ona kona-ba fundu proibisaun husi kompañia sira.

Nia hatutan, iha artigu 2/2016 kona-ba lei eleisaun no iha rejime finansiamentu partidu polítiku sira nian, ne'ebé ko’alia liu kona-ba finansiamentu públiku ba sira hetan asentu iha parlamentu nasionál.

Osan sira ne'ebé partidu polítiku sira uza hodi halo atividade kampaña eleitorál tenke legál. CNE hanesan órgaun, tenke partisipa hodi hatene kuandu fonte fundu la klaru bele servisu hamutuk ho ministériu públiku buka hatene hodi husu sira atu hetan klarifikasaun ba orsamentu ne’e.

“Ami iha kompeténsia atu halo tratamentu igualdade ba partidu polítiku hotu ne'ebé atu ba konkorre iha eleisaun oin mai”, dehan Komisáriu Alcino iha edifísiu CNE-Kolmera, Sábadu (25/3).

Nia hatutan, orsamentu ba partidu polítiku ne'ebé sira iha, CNE la halo limitasaun ba favór osan, konforme forsa finanseiru. Maibé, kontrola mak iha parte sira hanesan lei proibi katak, ema ida labele simu osan husi kanál ilegál sira atu evita partidu polítiku sira bele sosa votu iha eleisaun.

Parpol Rejistadu Hamutuk 31

Partidu polítiku sira ne'ebé prienxe ona rekizitu hodi partisipa iha eleisaun lejizlativu hamutuk 31.

Maski nune’e, númeru ne’e iha posibilidade tun, tanba sei konta mós ho sira ne'ebé rejistu ona, maibé iha 2012 la partisipa iha eleisaun lejizlativu. Tanba lei define ona katak, partidu polítiku ne'ebé la tuir eleisaun períodu ida nia laran tenke elimina.

Iha eleisaun parlamentár agora, CNE sei halo akompañamentu ba sira atu bele kria kondisaun ruma antes kompete, hanesan atribui ona iha lei eleisaun katak partidu polítiku ne'ebé rejistadu ona mínimu sira tenke halo kongresu nasionál ka konferénsia ruma atu bele hili nia estrutura atu rejista iha tribunál.

CNE sei Halo Edukasaun Sívika

CNE rejista ona fallansu ne'ebé akontese iha eleisaun prezidensiál atu parte sira husi observadór nasionál no internasionál sira identifika, liuliu reativa edukasaun sívika ba eleitór sira iha rai laran no estranjeiru.

Edukasaun sívika ne’e hala’o tanba haree ba númeru votu sira ne'ebé la válidu barak, entaun presiza atu halo fali edukasaun sívika ba eleitór sira.

Parte seluk hanesan taxa partisipasaun mínimu tebes, ne’e duni husi edukasaun sívika bele motiva eleitór sira atu bele ezerse nia funsaun iha eleisaun lejizlativu oin mai.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31