Sábadu, 23 Outubru 2021 | Login
Bebe foin morsi. Foto: Media Sosial. Bebe foin morsi. Foto: Media Sosial.

Bebe Ida Moris Iha Izolamentu Vera Crus Hetan Positivu Covid-19 Featured

DILI: Kordenador Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araujo hatete, bebe na’in 17 mak moris iha izolamentu Vera Cruz husi inan ne’ebé hetan positivu Covid-19.

“Foin primeira vez bebe ida moris husi inan positivu hafoin halo teste, bebe mós hetan positivu, enkuantu kazu ne’e tama iha kategoria leve (mild), dehan nia iha komunikadu (27/05).

Entretantu, iha Izolamentu Vera Cruz iha loron (27/05) halo tratamentu ba kazu detetadu hamutuk na’in 41, iha Obstetrísia na’in 20, kategoria leve (mild) hotu.

Iha Medisina Interna 19,  na’in 4 grave, na’in 2 iha ICU uza CPAP, na’in 2 uza oksijéniu, na’in 5 moderadu no na’in 10 leve (mild). Iha  Pediatria na’in 1 kategoria leve (mild),

Neonatolojia na’in 1, moris liu husi partu normál iha Izolamentu Vera Cruz, husi inan pozitivu ho Cycle Threshold (CT) N2gene 24,9, Egene 24,0.

Hafoin hala’o test PCR, bebe´mós pisitivu ho Cycle Threshold (CT) N2gene 18,2, Egene 14,4.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

Read 158 times
Rate this item
(0 votes)