AMN-TL Ezije ME realiza ona Pagamentu Retorativu ba Profesor Permanente Featured

By Ivonia Varela Janeiru 31, 2024 1417
AMN-TL realiza konferensia imprensa hodi ezije ba Ministeriu Edukasaun atu realiza ona Pagamentu Retorativu ba Profesor Permanente. Jardim 05 de Maio, Kolmera, Dili, (30/01/24). Foto:INDEPENDENTE/Ivonia. AMN-TL realiza konferensia imprensa hodi ezije ba Ministeriu Edukasaun atu realiza ona Pagamentu Retorativu ba Profesor Permanente. Jardim 05 de Maio, Kolmera, Dili, (30/01/24). Foto:INDEPENDENTE/Ivonia.

DILI: Asosiasaun manorin Na’in Timor-Leste (AMN-TL) ezije Ministeriu Edukasaun (ME), atu implementa no realiza pagamentu retorativu ba mudansa progresaun no eskalaun ba profesór permanente sira ne’ebé konzela ona durante tinan ualo (8).

Sekretariu Jeral AMN-TL Arlindo F. da C. Freitas hatete, mudansa progresaun no eskalaun ba profesor permanente ne’ebé konzela durante tinan ualo (8) ne’ebé previstu iha dekretu lei nu.31/2023, 31 Maiu, konaba promeira alterasaun no dekretu lei nu.23/2010,9 Dezembru.
Nia dehan konaba estaututo kareira ba edukador labarik no profesores ba ensinu  báziku no sekundariu kategori profisional grau B, kategori profisional grau A iha tabela salaria anexu  husi dekeretu lei.
“Tanba direitu ne’e pakote ho pagamentu ba transporte nee’b’e ME realiza ona iha fulan Dezembro, enkuantu pagementu ba trasporte ne’ebé ME realiza ona iha fulan Dezembru ba progresaun no esklasaun ME sei suspende sem justifikasaun ba manorin na’in sira hotu nudar benifisiariu,” dehan Sekretariu Jeral AMN-TL liu husi konferensia Impernsa ne’ebé hala’o iha sardim 05 Maiu Kolmera (30/01).
Arlindo afirma, AMN-TL husu ba Ministra Edukasaun no Sekretariu Estadu atu implemanta no realiza pagamentu retorativu ba suplementu ba kargus diretivas eskolares, ne’ebé dekretu lei nu. 32 no 33/2023, 31 Maiu, konaba promeira rejime juridiku do sistema nasional do esnisnu baziku no ensinu sekundariu, konaba renumerasaun kargus no xefias ba komisaun servisu.
Tanba direitu ida ne’e, pakote ho pagamentu ba transparente ne’ebé ME realiza ona iha fulan Dezembru, enkuantu pagamentu ba renumerasaun kargus xefia ME sei suspende sem justifikasaun ba benifiasiariu.
Iha biban ne’e, mos AMN-TL husu ba ME atu tau mos konsiderasaun ba másimu b aba iha tabela salariu no subsidiu transporte subsidiu abonu ba familia, subsidiu tratamentu saude, subsidiu prestasaun de servisu, subsidiu esperiensia servisu, subsidiu ba sira mínimu na’in lima, subsidiu alimenta idade reforma liu husi karata ne’ebé AMN-TL hato’o ona ba ME liu husi karta lamentasaun iha loron 22/01/2024.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30