28 Setembru: Positivu Foun Sa’e ba 47, Mate Na’in Ida Featured

By Setembru 28, 2021 335
Teste PCR hatudu rejultadu positivu Covid-19. Foto:Dok. Teste PCR hatudu rejultadu positivu Covid-19. Foto:Dok.

DILI: Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin (28/09) relata, ekipa konjunta saúde rejista tan kazu positivu Covid-19 sa’e ba 47 kompara ho loron horseik (27/09) iha na’in 16. Nune’e, ema ne’ebé mate iha na’in ida (1).

Kordenador Forsa-Tarefas ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo hatete, númeru kazu detetadu foun aumenta fali, kompara ho horiseik, maibé kazu rekuperadu nafatin barak liu kazu detetatu foun.

Enkuantu, númeru ema ne’ebé mate iha na’in  ida (1). 92,9% ka (106/114) husi ema ne’ebé mate ho Covid-19, seiduak vasina kompletu.

Númeru ema ne’ebé hala’o tratamentu ospitalizadu reduz tan, kompara ho horiseik.

Husi kazu detetadu 47 ne’e, iha Dili kazu 16, Baukau iha kazu 20, Manatuto kazu ida (1), Bobonaro iha kazu neen (6) no RAEOA iha kazu hat (4).

“Husi totál kazu detetadu foun ohin, iha kazu 19 ka 40,4% mak hatudu sintomas, kazu ualu (8) ka 17% simu ona vasina kompletu no kazu tolu (3) ka 17% simu ona doze dahuluk.

Aleinde, SIJK mós rejista pasiente ne’ebé rekupera husi Covid-19 iha na’in 128 no kazu ativu ne’ebé baixa hela iha Izolamentu hamutuk na’in 838.

Enkauntu, totál komulativu kazu konfirmadu sura husi loron 21 fulan-Marsu tinan 2020 to’o loron 28 fulan-Setembru tinan 2021 hamutuk 19.445.

Entretantu, ba kazu mate, Rui relata, sidadaun Timor-oan feto ida ho idade 78 hela iha Munisipiu Aileu no seidauk simu vasina. Diagnóstikadu sindroma insufisiénsia respiratória aguda (SIRA) tanba Covid-19 iha loron 22 fulan-Setembru tinan 2021.

Nune’e, iha loron ne’e kedas hala’o tratamento iha Lahane no iha tuku 12.30 loron 28 Setembru pasiente hakotu-iis.

Tanba ne’e, família kolabora ona ho ekipa saúde, hodi hala’o funeral tuir protokolu ne’ebé adopta iha Timor-Leste.

Ho nune’e, tuir dadus husi SIJK, total ema ne’ebé mate ho Covid-19 iha TL hamutuk na’in 114.

Rate this item
(0 votes)
Saturnina da Costa

Jornalista Jornal Independente

https://independente.tl

Independente Digital TV