Mane Ida Baku Negosiante Feto tan Lakohi Troka Susuben Featured

By INDEPENDENTE Novembru 28, 2018 5987
Ilustrasaun kumu liman. FOTO: kumpara.com Ilustrasaun kumu liman. FOTO: kumpara.com

DILI: Ita-boot perna lee surat-tahan iha loza balun ne’ebé hakerek “sasan ne’ebé sosa ona labele fó fila”?. Karik ida ne’e bele sai sujestaun ida ba loza-nain sira bainhira hasoru konsumedór balun ne’ebé obriga atu troka sasan ne’ebé sira sosa no lori ona ba uma, sa tan surat-tahan ne’ebé falun sira lees ona.

Kazu ida ne’ebé akontese iha kapital Dili hasoru negosiante feto ida bele sai lisaun ida ba negosiante seluk hodi hahú hakerek lia-fuan atu la simu ka troka sasan ne’ebé ema sosa no lori ona ba uma.

Se lae, bele mosu kazu violensia ne’ebé negosiante feto ida ho inisial HJL sofre husi sosa-nain, mane ida ho inisial AAL.

Iha 28 Setembru 2017, arguidu HJL nia oan-feto ho idade tinan 9 ba sosa susuben ho marka Lactogen ba labarik fulan 6-12 ho folin $4. Bainhira lori ba uma, sira haree katak susuben ne’ebé sosa sala tanba Lactogen ne’e ba idade labarik fulan 0-6.

Labarik ne’e fila fali ba loza ho intensaun atu troka, maibé loza na’in lakohi tanba sira lees ona kaixa Lactogen.

Labarik ne’e fila fali ba uma no sira kola fila fali kaixa ne’ebé sira lees. Hafoin, labarik ne’e lori fali ba, maibé loza na’in ne’ebé hatene ona katak sira kola fali kaixa susuben ne’e lakohi simu ho razaun ema sei la sosa tanba nakles ona.

Bainhira labarik fila ba uma, labarik nia inan, arguidu AAL nia ferik oan ho inisial CFM mak lori fali ba loza hodi troka, maibé loza-nain lakohi nafatin.

Bainhira sira sei koalia, ema dezkoñesidu ida foti susuben Lactogen ba labarik fulan 0-6 no halai. Vitima la konsege koñese ema ne’e.

Hafoin ida ne’e, vitima foti susuben ne’ebé lees ona soe ba lixu fatin. Haree ida ne’e, arguidu AAL mosu mai no hahú halo agresaun fiziku ba vitima.

La’os de’it arguidu AAL mak baku vitima, maibé iha mós komunidade seluk ne’ebé tau-liman ba vitima.

La to’o ne’e de’it, bainhira vitima halai tama ba loza laran, ema 10 resin ne’ebé hamriik iha loza oin foti fatuk no tuda ba loza laran ne’ebé rezulta sasan loza nian hanesan jileira 1, televizaun, no kosmetik sira hetan estragus.

Hahú husi problema ne’e, kalan-kalan ema sempre tuda sira-nia fatin negosiu.

Julgamentu ne’e adia fali ba 10 Dezembru 2018, tuku 4 lokraik hodi rona deklarasaun husi arguidu sira.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31