Domingu, 20 Janeiru 2019 | Login
Xanana, taur ho Naimori hala'o kapanha iha Ainaro Xanana, taur ho Naimori hala'o kapanha iha Ainaro

Xanana Husu Militante AMP Simu Osan Featured

BOBONARO: Prezidente koligaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), Kay Rala Xanana Gusmão, orienta militante no apoiante AMP atu simu osan husi partidu seluk.

Xanana Gusmão deklara kestaun ne’e tanba partidu politiku balun oras ne’e fahe osan ho material balun hodi obriga povu atu hili partidu ne’ebé fahe osan hodi sosa votu, nune’e hetan vitoria iha eleisaun antesipada 2018-2023.

“Se ema sira ne’e mak la’o ba imi nia uma iha Bobonaro ne’e imi hotu simu ba hodi faan tiha imi nia laran ba sira, maibe iha dia 12 Maiu vota ba AMP”, hatete Xanana, liu husi diskursu iha Mini Kampaña hala’o iha Administrativu Bobonaro, munisipiu Bobonaro, Sesta (13/4).

Prezidente AMP ne’e hatutan, se sira ba nafatin povu sira nia uma kontinua bolu tan nia familia tomak no vizinu sira hodi mai simu osan hosi partidu ne’ebé mak osan barak hodi fahe tun sa’e, maibé diak liu vota ne’e vota ba AMP.

“Fahe tiha osan ba imi, sira fila hare ba sira hodi fo adeus no hatete ba sira dehan, ami sei vota ba AMP, hodi hanorin sira la bele sosa ita, ida ne’e mak korupsaun mentalidade no politika” haktuir Xanana Gusmão.

Nune’e Xanana Deklara katak, Partidu sira ne’ebé mak fahe osan ho sasan balun ne’e a fiar aan atu manan iha eleisaun antesipada periodu 2018-2023, ho ida ne’e mak gosta fahe osan hodi sosa votus.

Tanba ne’e, informasaun ne’ebé Prezidenti AMP deklara katak, iha munisipio balun hanesan Ermera, Dili no munisipio seluk oras ne’e dadaun fahe osan ho laptop ba povu sira, atu nune’e vota ba sira nia partidu. 

Read 481 times
Rate this item
(0 votes)