Domingu, 12 Jullu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-07-11&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Xanana ho Alkatiri konverse malu iha tinan hirak kotuk. Foto INDEPENDENTE Xanana ho Alkatiri konverse malu iha tinan hirak kotuk. Foto INDEPENDENTE

Alkatiri Suspira iha Facebook, Xanana Responde iha Parlamentu Featured

DILI: Kuaze tinan rua entre Xanana Gusmão ho Mari Alkatiri laiha lian hasoru malu hafoin rejultadu eleisaun jerál 2017 ba eleisaun antesipada tinan 2018. Lider na’in rua ne’e foin hatan malu iha intervensaun audisaun konjunta entre komisaun B, C, D ho Governu no ekipa Negosiadór ba Fronteira Maritíma, iha Parlamentu Nasionál.

Hatan malu ne’e, Sekretáriu Jerál partidu FRETILIN, Mari Alkatiri suspire liu husi Media Sosial (Facebook) katak “Ha’u triste haree teatro ohin PN. Irmão XG, favor ida! iha politika, demokrasia tenki loke dalan ba interaksaun. Abraco”

Suspirasaun Alkatiri hetan reasaun no responde husi Xanana iha Parlamentu Nasionál bainhira halo aprejentasaun ba alterasaun pakote lei hat, horsehik.

Iha resposta ne’e, Negosiadór Prinsipal Fronteira Maritíma Xanana Gusmão hateten, maski nia rasik laiha ou la asesu facebook, maibé ema balun hatudu Alkatiri nia suspirasaun katak Xanana halo teatro politika.

“Ha’u laiha fecebook, ema balun hatudu mai ha’u oh ne’e teatru boot ida oh ne’e buka oin, ha’u nonok de’it. Ha’u konvida ita sira ba CCD dehan katak ha’u halo pre-kampaña eleitoral,”dehan nia.

Tuir Xanana hateten, nia prejensa iha Parlamentu Nasionál halo hodi audensia kona-ba pakote lei haat ba ratifikasaun tratadu fronteira maritíma.

Tanba ne’e nia husu atu la kahur no koalia buat oioin, Iha Parlamentu Nasionál atu ko’alia kona-ba intrese nasionál.

“Horseik kedas too ohin loron ita boot sira buka, maibé kuandu ita hakarak atu hakuak ema seluk ita tenke hamnasa, la’os iha Facebook……ema mak hatudu,”dehan nia.

Lider partidu CNRT ne’e afirma katak, relasaun entre ema, relasaun entre organizasaun ne’e  tenke iha étika.

Relasiona ho bankada FRETILIN ne’ebé deklara ona sei vota kontra ba pakote lei haat. Tuir Xanana katak pozisaun FRETILIN klaru ona, no nia esplikasaun ba de’it deputadu sira ne’ebé afavor.

“Ita sira lakohi, tanba ita boot sira hasai tiha ona dehan ita boot sira sei kontra ne’ebé ita ko’alia bebeik mós sei vota kontra ne’ebé klaru tiha ona”.

Read 4151 times Last modified on Sexta, 19 Jullu 2019 22:43
Rate this item
(1 Vote)