Kuarta, 12 Agostu 2020 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2020-08-11&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Estudantes SEJ-UNTL halo deskusaun kona ba "Partisipasaun Feto iha Politika" Estudantes SEJ-UNTL halo deskusaun kona ba "Partisipasaun Feto iha Politika"

ME Tau Regra Salva Estudante Husi Abuzu Seksuál Featured

DILI: Ministériu Edukasaun semana ne’e sei halo sosializasaun ba eskola sira kona-ba Dekretu Governu nian ne'ebé hatuur regra forte ba dosente no profesór sira bainhira halo auto flagrante-de-litu ka abuzu seksuál ba estudante sira.

Dekretu Governu hamosu atu komesa tau regra ne'ebé forte, maibé di'ak ba eskola sira no hatuur dixiplina dosente nian.

Vise-Ministra Edukasaun, Dulce Maria Soares hateten, dekretu ne’e atu fasilita lais liu kuandu mosu kazu hanesan abuzu seksuál ruma iha eskola estudante sira bele keixa diretamente ba Polisia.

Tanba regulamentu anteriór nian, akontese kazu ruma sei liu husi prosesu ida naruk.

Nune’e, dekretu lei ne’e ME aprezenta tanba haree ba razaun menus rekursu umanu para atu kobre eskola hotu.

“Ita iha de’it superintendente ida de’it iha nivel nasionál, hamutuk ho inspesaun jerál no funsionáriu sira. ME susar atu kobre eskola hotu iha territóriu laran”, Dulce iha Hotel Timor, horisehik.

Nia esplika, dekretu lei ne’e atu reforsa implementasaun dekretu lei sira seluk ne'ebé iha ona ME nia laran. Ne'ebé, fó kompeténsia tomak ba inspesaun jerál ME ho Komisaun Funsaun Publika. Maibé tanba prosesu ne’e kleur liu mak ME hanoin hamosu tan dekretu lei ne’e hodi fó dalan ba estudante sira ne'ebé afeta kazu abuzu seksuál.

Dekretu lei ne’e espesifikamente hanehan dosente ka profesór sira ne’ebé komete iha kazu grave. Fó mós dalan ba Diretór eskola atu halo apuramentu informasaun, inklui fó konfiansa ba gabinete diretóriu eskola, diretór adjuntu apoiu tékniku, asosiasaun do pais para bele tau matan ba situasaun iha eskola no estudante sira iha área remota.

Read 640 times
Rate this item
(0 votes)