Sábadu, 16 Fevereiru 2019 | Login
Items filtered by date: Segunda, 01 Outubru 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria
Segunda, 01 Outubru 2018 14:51

Lú Olo Soe Piada Ba PN

DILI: Hataan ba reasaun Parlamentu Nasionál nian ne’ebé la aseita viajen Xefe Estadu nian ba partisipa reuniaun Asembleia Jerál Nasoins Unidas, iha Novaiorke, Prezidente Repúblika soe hela piada ba deputadu sira.

Published in Politika

DILI: Orsamentu Jerál Estadu (OJE) hetan ona promulgasaun husi Prezidente Repúblika, tanba ne’e antes halo pagamentu ba projetu Estadu ho osan ne’e opozisaun ezije harii ekipa inkéritu parlamentár hodi halo verifikasaun.

Published in Politika