Tersa, 25 Fevereiru 2020 | Login

Items filtered by date: Segunda, 01 Outubru 2018

Segunda, 01 Outubru 2018 14:51

Lú Olo Soe Piada Ba PN

DILI: Hataan ba reasaun Parlamentu Nasionál nian ne’ebé la aseita viajen Xefe Estadu nian ba partisipa reuniaun Asembleia Jerál Nasoins Unidas, iha Novaiorke, Prezidente Repúblika soe hela piada ba deputadu sira.

Published in Politika
Segunda, 01 Outubru 2018 14:49

PR Lú Olo Fó 'Xamada' Ba Governu

DILI: Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’ promulga ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 nian, maibé soe piada ba Parlamentu Nasionál no fó mós 'xamada' atensaun ba iha Governu.

Liu husi ninia deklarasaun hafoin promulga OJE 2018 nian, Xefe Estadu apela atu orsamentu sira ba tinan sira oin mai tenke buka halo ekilíbriu di’ak liután.

Published in Nasional

DILI: Orsamentu Jerál Estadu (OJE) hetan ona promulgasaun husi Prezidente Repúblika, tanba ne’e antes halo pagamentu ba projetu Estadu ho osan ne’e opozisaun ezije harii ekipa inkéritu parlamentár hodi halo verifikasaun.

Published in Politika
MidAd1