TL koñesidu beleza natureza maibé lixu lekar iha fatin hotu-hotu, SEATOU uza ‘sistema ditadura’ Featured

By Ivonia Varela Abril 10, 2024 283
Ekipa konjunta ne'ebé kompostu husi Ministeriu Adiministrasaun Estatal (MAE), Ministeriu Obras Públiku (MOP) Ministeriu Justisa -Terras no Propriedade (MJ) Ministeriu Interior no Ministeriu Defeza (MD), realiza konferensia imprensa hodi informa ba publiku, sei organiza sidade iha teritoriu laran tomak, atu sai moos, organizadu, saudevel no seguru. Edifisiu MAE, Kolmera, Dili, (09/04/24). Foto: INDEPENDENTE. Ekipa konjunta ne'ebé kompostu husi Ministeriu Adiministrasaun Estatal (MAE), Ministeriu Obras Públiku (MOP) Ministeriu Justisa -Terras no Propriedade (MJ) Ministeriu Interior no Ministeriu Defeza (MD), realiza konferensia imprensa hodi informa ba publiku, sei organiza sidade iha teritoriu laran tomak, atu sai moos, organizadu, saudevel no seguru. Edifisiu MAE, Kolmera, Dili, (09/04/24). Foto: INDEPENDENTE.

DILI: Hafoin eziste Governu Konstitusional da-sia, lidera husi Primeiru Ministru Kay-Rala Xanana Gusmão, hamosu Sekretária Estadu Asuntu Toponímia no Urbanizasaun (SEATOU) lidera husi Germano Santa Brite Dias ne’ebé tutela iha Ministériu Administrasaun Estatál (MAE).


SEATOU mosu mai kedas ho nia polítika implementasaun mak hakarak muda sidade Dili ne’ebé nakonu ho lixu sai ba sidade luxu tanba Timor-Leste koñesidu beleza natureza maibé lixu lekar iha fatin hotu-hotu.
Servisu fíziku ne’ebé SEATOU implementa ona, konsege sobu komunidade sira okupa fatin públiku sira, vendedór sira okupa espasu públiku, instituisaun públiku ne’ebé konsidera impede servisu governu, servisu sira ne’e hala’o tanba hakarak halo mudansa ba Kapitál Dili.
Sekretáriu Estadu Asuntu Toponomia Urbana Germano Santa Brites Dias hatete, oras ne’e dadaun SEATOU instala ekipa konjunta ida, hahú transforma sidade iha teritóriu laran tomak sai moos, organizadu, saudavel no seguru.
Tanba IX Governu konstituisionál nia prezensa maka atu hadi’a ka re-organiza sidade hotu-hotu iha teritorio Timor Leste.
Nia dehan, País TL konesidu ho nia beleza natureza ne’ebé furak, riku ba biodiversidade mariña, maibé problema ne’ebé sempre hasoru iha terenu maka lixu lekar iha fatin hotu- hotu, okupasaun ilegál ba espasu públiku, problema inundasaun, valeta ka esgotu nakonu ho rai no foer.
No, estrada protokolu sira iha capital sai fali fatin hodi para kareta no motor privado, mercado nakfila ba hela fatin permanente, uma hari'i iha mota ninin no fo risku ba vida moris humanu nian.
Tan ne’e, Hodi garante implementasaun polítika toponomia, organizasuan urbana e higiene e ordem publica iha 13 munisipiu no autoridade administrativu de ataúro.
“Ohin loron dia 09 de Abril de 2024, ekipa konjunta hakarak hato'o ba públiku katak ekipa konjunta ida ne'e sei hahú servisu iha terenu hahú ohin loron ba oin mais efikas hodi responde ba problema hirak ne'ebé hau sita tiha ona iha leten,” dehan Sekretariu iha Edifisiu MAE, Tersa (09/04).
Governante hatutan, governu husu ba komunidade ne’ebé maka hela pertense ba area Bidau to'o Cristo-Rei ne'ebé okupa tiha trotoar parte tasi ibun atu hamamuk fatin refere, hodi bele fasilita ema lao ain no halo exersisiu.
No, komunidade nebe hela pertense ba tasi ibun mínimu 50 metros distansia husi tasi ibun to'o rai-maran.
“Husu ba negosiante sira labele hela permanente iha Mercado laran, husu ba operador telekomunikasaun sira, governu extende tempu fulan 1 tan hodi fo tempu ba ita boot sira organiza fiu internet ne’ebé tabele la organizado iha sidade laran,” katak SEATOU.
Nia, parte mos husu ba komunidade nebe maka ke'e rai iha foho lolon hodi konstrui uma no prejudika ba sendimentasaun iha sidade tenke hapara vendedores ambulante faan ikan iha tasi ibun, tenke muda hotu ba merKado labele fa'an ikan iha trotoar leten.
Enkuantu, ekipa konjunta ne'ebé partisipa iha aktidade refere kompostu husi Ministeriu Adiministrasaun Estatal (MAE), Ministeriu Obras Públiku (MOP) Ministeriu Justisa -Terras no Propriedade (MJ) Ministeriu Interior (MI) (PNTL, Bom Beiros), no Ministeriu Defeza (MD).

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV