Semana Ida Nia Laran, Uma 10 Hetan Estragus Husi Dezastre Naturais Featured

By Ivonia Varela Maiu 29, 2023 216
Xefi Komunikasaun Autoriedade Protesaun Sivil, João de Souza Filipe. Foto:INDEPENDENTE/Ivonia. Xefi Komunikasaun Autoriedade Protesaun Sivil, João de Souza Filipe. Foto:INDEPENDENTE/Ivonia.

DILI: Iha semana ida nia laran, hahú husi loron 27 to'o 29 fulan-Maiu, Autoridade Protesaun Sivil (APC-Sigla Portugués), rezistu uma hamutuk 10 mak hetan estragus husi Dezastre Naturais.

Xefi Komunikasaun Autoriedade Protesaun Sivil, João de Souza Filipe hatete, APC rezistu dezastre ne'ebé estragus komunidade nia uma iha munisipiu lima (5) ho tipo rua hanesan ahi-han no anin-boot.

Munisipiu lima ne’ebé akontese dezastre naturais, mak hanesan, Munisipiu Bobonaro, Postu Administrativu Lolotoe akontese anin boot estraga komunidade  nia uma haat (4).

Iha Munisipiu Baukau, Posto Administrativu Laga ahi-han komunidade nia uma ida, no Kovalima ahi-han uma ida.

Enkuantu, iha Munisipiu Vikeke, Postu Administrativu Vikeke-Vila, ahi-han komunidade nia uma tolu (3) no mós iha Rejiaun Administrativa Espesial Oekussi Ambeno (RAEOA), Sub-Rejiaun Oesilo, ahi-han komunidade nia uma ida.

"Komunidade ne'ebé afetadu ba dezastre Naturais husi munispiu lima ne'e hetan hotu ona apoiu emerjensia husi Autoriedade Protesaun Sivil," dehan Xefi Komunikasaun iha Salaun APC Kaikoli Segunda (29/05).

Xefi Komunikasaun esplika, dadaun ne'e ekipa APC halo fila-fila reverifikasaun ba uma hirak ne'ebé hetan estragus, atu nune'e kategoriza ba iha apoiu rekoperasaun.

Tuir dadus husi fulan-Janeiru to'o fulan-Maiu uma ne'ebé hetan estragus hamutuk 900. Husi númeru ne’e, uma-kain 700 tama iha lista rekoperasaun no uma-kain 200 tama iha lista apoiu emerjensia.

Entertantu, nia dehan, husi dadus ne'ebé tama iha rekuperasaun,  ekipa APC sei halo fila-fali reverikasaun, atu nune’e, bele kona ba estatutu rai no fatin sira ne’ebé atu halo uma ba ne'e seguru ka Lae?.

"Husi dadus ne'e la'os atu responde kedas ona material kontrusaun maibé ekipa sei verifikasaun fila-fali tuir lei no.7 katak, rai tenki rai privadu no tenki dook husi fatin ne'ebé risku ba dezastre”.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30