SEFOPE Sei Apoiu SOLS Fasilita Formasaun Lian Inglés iha Teritoriu TL Featured

By Ivonia Varela Fevereiru 08, 2024 1628
Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) asina nota entendimentu (MoU) ho Fundadór AHHA Education /SOLS iha Timor-Leste, hodi apoia sentru formasaun lian inglés iha teritoriu Timor-Leste. (07/02/24). Foto:INDEPENDENTE. Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) asina nota entendimentu (MoU) ho Fundadór AHHA Education /SOLS iha Timor-Leste, hodi apoia sentru formasaun lian inglés iha teritoriu Timor-Leste. (07/02/24). Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) asina nota entendimentu (MoU) ho Fundadór AHHA Education /SOLS iha Timor-Leste, hodi apoia sentru formasaun lian inglés iha teritoriu Timor-Leste.

Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu Rogério Araújo Mendonça hatete, objetivu husi akordu kooperasaun ne’e mak oinsá bele apoia SOLS, liu-husi sentru formasaun lian Inglés sira ne’ebé mak SOLS estabelese ona iha Munisipiu, Postu Administrativu to’o Suku sira.
“Akordu ne’ebé mak SEFOPE ho SOLS ohin asina, nia objetivu mak oinsá bele apoia SOLS, liu-husi sentru formasaun lian Inglés ne’ebé mak estabelse ona iha kada Munisípiu, Postu Administrativu no Suku sira,” dehan Sekretáriu Estadu iha Salaun SEFOPE Kaikoli, Kuarta (07/02)
Governante salienta, joven barak mak mai tuir formasaun iha Dili, polítika formasaun nian ne’e mak oinsá lori joven sira fila fali ba Munisípiu.
“Entaun ita-nia joven ne’ebé mak barak mai buka formasaun iha kapitál, politika formasaun nian mak oinsá bele lori fila-fali ita-nia joven sira ne’e ba iha munisipiu ida-idak nian,” nia esplika
Sekretáriu Estadu afirma liutan, monitorizasaun ba sentru formasaun sira iha munisípiu, postu to’o suku ne’e responsabilidade SEFOPE nian, hodi bele garante kualidade ba formasaun no kualidade mós ba edukasaun hafoin remata sira-nia formasaun, tanbá iha semana rua oin mai sei halo lansamentu ba formasaun lian Inglês ne’ebé mak livre ba joven sira hotu.
Iha fatin hanesan, fundador AHHA EDUCATION/SOLS iha Timor – Leste Madenjit Singh, akresenta katak além de formasaun ba lian Inglés, SOLS rasik mós fo formasaun ho lian Portugués ba formadu sira.
“SOLS iha komitmentu bo’ot hodi promove edukasaun no formasaun iha dalen Ingles no Portugues ho períodu fulan ne’en (6) ba ema hotu-hotu liu-liu jovem sira, hodi bele hasae sira nia kapasidade no abilidade iha lian nian hodi bele kompete ba merkadu traballu,” nia hakotu.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Kinta, 08 Fevereiru 2024 12:06

Independente Digital TV