Segunda, 06 Dezembru 2021 | Login
×

Erro

An error occured during data fetch from google.com: Error calling GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga%3A138150919&start-date=2017-01-15&end-date=2021-12-04&metrics=ga%3Avisits&dimensions=ga%3Ayear&start-index=1&max-results=1000: (403) Quota Error: profileId ga:138150919 has exceeded the daily request limit.
Sala Izolamentu Vera Cruz. Foto: Dok/ Independente Sala Izolamentu Vera Cruz. Foto: Dok/ Independente

Positivu Covid-19 Feto Ida Mate Iha Izolamentu Vera Cruz Featured

DILI:Pasiente positivu Covid-19 feto ida mate tan iha Izolamentu Vera Cruz.

Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo hatete, Ohin loron 8 fulan-maiu tinan 2021,  rejista  tan  kazu óbitu ida iha Vera Cruz na’in ida.

“Kazu óbito ne’e, feto ida ho idade tinan 70, nia hakotu is ohin lokraik iha Sala Izolamentu Vera Cruz,”dehan nia liu husi zoom (08/05).

Pasiente ne’e tama iha Izolamentu Vera Cruz iha loron 5 fulan- maiu ho moras seluk  diagnoze traballu Severe Anemia, Bronchopneumonia no bainhira halo test PCR deteta positivu.

Molok ne’e iha ema na’in 4 mak mate ona iha Izolamentu Vera Cruz, kompostu husi feto na’in rua no mane na’in 2.

Aliende sira deteta positivu, iha mós moras seluk ne’ebé sira infrenta.

Entretantu, iha Sala Izolamenu Vera Cruz iha kazu óbitu hamutuk na’in 5.

Aliende, Izolamentu Vera Cruz ohin loron (08/05) halo tratamentu ba kazu detetadu hamutuk na’in 34, kompostu husi Obstetrisia na'in 11, Medisina interna 18 no Pediatria na’in 5.

Na'in 11 iha obstetrisia kategoria moderadu hotu, sira-nia kondisun estável.

Sira na'in 18 iha medisina interna, 4 grave uza hotu oksijéniu, 14 moderadu. Kazu 5 pediatria, 1 grave uza CPAP, 4 moderadu lauza ona oksijéniu.

Nune’e Izolamentu Vera Cruz hatudu katak bainhira iha ema barak detetadu pozitivu, barak maka sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Tuir dadus kazu foun ba loron ohin iha na’in 146, kazu rekuperadu iha na’in 5 no kazu ativu iha Sala Izolamentu hamutuk 1,506.

 

Asisten Editor: Saturnina da Costa 

Read 490 times
Rate this item
(0 votes)