Tersa, 07 Dezembru 2021 | Login
Ema ho Defisiensia sira simu vasina iha salaun ADTL Maskarenhas Dili. Foto: Saturnina/Independente. Ema ho Defisiensia sira simu vasina iha salaun ADTL Maskarenhas Dili. Foto: Saturnina/Independente.

Populasaun Pursentu 30 Simu Ona Vasina Faze Dahuluk Featured

DILI:Populasaun iha  ho pursentu 30 mak simu ona vasina AstraZeneca.

Tuir Porta-Voz Komisaun Interministerial Sentru Informasaun ba Vasinasaun, Danina Coelho hatete, populasaun iha Kapital Dili hamutuk 48,170 mak simu ona vasina hahú husi loron 10 to’o 28 fulan-Maiu tinan 2021.

 “Populasaun pursentu 30 iha Dili mak simu ona vasina faze dahuluk,”dehan nia salaun MSSI Kaikoli Dili, sabado ohin (29/05).

Tuir nia, husi populasaun pursentu 30 ne’ebé simu ona vasina maioria adultu ho idade 18 ba leten.

Entretantu, Koordenador Sub-Komite Seguransa Badinas, Josefina Clarinha João hatete, vasina faze dahuluk to’o agora iha ema na’in 15 mak hetan reasaun husi vasinasaun ne’e no na’in rua mak konsidera iha reasaun makas, restante ho reasaun kaman.

Enkuantu, kazu sira ne’e halo ona tratamentu iha sentru saúde , sira ne’ebé ho reasaun Kaman halo tratamentu no fila ba uma.

Nune’e, sira ne’ebé ho reasaun makas grupu espesialista halo hela tratamentu no iha tempu badak bele rekupera ona.

Tuir dadus estatistika populasaun iha Kapital Dili, hatudu  ema ho idade 60 ba leten hamutuk 14,518, husi numeru ne’e na’in 74,000 mak hetan ona vasina.

 

Asistente Editor: Saturnina da Costa

  

Read 130 times
Rate this item
(0 votes)