PM Xanana Husu Xefe Suku Balibar Kria Programa Lori Povu ba Moris Hakmatek Featured

By Ekipa INDEPENDENTE Novembru 13, 2023 1247
Primeiriu Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão ezerse ona ninia direitu votu ba eleisaun segunda volta iha Aldeia Lakoto, Suku Balibar, Dili, (13/11/23). Foto:Media GPM. Primeiriu Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão ezerse ona ninia direitu votu ba eleisaun segunda volta iha Aldeia Lakoto, Suku Balibar, Dili, (13/11/23). Foto:Media GPM.

DILI: Primeiriu Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão husu ba xefe Suku Balibar atu kria programa ne’ebé furak atu hadia dezenvolvimentu povu nia moris no lori povu bele moris hakmatek kontribui ba dezenvolvimentu.

Xefe Governu Xanana hato’o asuntu ne’e hafoin ezerse ninia direitu votu nu’udar sidadaun iha Eskola TK, Aldeia Lacoto, Suku Balibar, Postu Administrativu Cristo Rei, Munisípiu Dili.

Suku Balibar kompostu husi aldeia haat hanesan Fatu Loda, Lacoto, Lorico no Tancae iha votantes 700-resin maka tuir votasaun iha eleisaun Orgaun Suku 2023.

Antes ne'e iha eleisaun primeira ronda ne’ebé hala’o iha loron 28 Outobro 2023 liuba, kandidatura Xefe Suku hamutuk ema na’in-6 mak kompente. Iha eleisaun segundu ronda konsege hili kanditura na’in rua de’it maka kompente hanesan, Gil Yanes da Silva Sores no João Mesquita Soares.

Ho eleisaun suku ne’e, PM Xanana espera povu Balibar bele vota ba xefe suku na’in rua ne’e se maka hetan vitória tenki kria programa barak iha suku laran.

“Ha’u mai iha ne’e hanesan sidadaun hodi ezerse ha’u nia direitu hodi vota no ida ne’e hanesan dever ida mak ha’u mai vota. Ha’u husu boot sé deit mak povu Balibar hila bele kumpri nia obrigasaun. Tanba ami hili ona xefe aldeia no delegadu sira no depois sei pose, ami sei halibur malu hodi fó hanoin ba malu atu nune’e servisu ho diak ba Balibar bele moris hakmatek kontribui ba ita nia dezenvolvimentu nasaun nian,”dehan Xefe Governu iha komunikadu ne’ebé Online INDEPENDENTE sita.

PM Xanana mós alerta ba kandidatura na’in rua ne'ebé kompete ona eleisaun segundu volta atu bele kumpri dever no obrigasaun.

Iha fatin hanesan, Kandidatu Xefe Suku Balibar, Gil Yanes da Silva Sores no João Mesquita Soares informa bainhira sira na’in rua ne’e ida manan sei tane aas konfiansa povu hodi servisu ho entidade hotu- hotu halo programa di’ak ba povu Balibar,

Eleisaun iha Suku Balibar hetan seguransa masimu hosi Komandu PNTL no hetan obserbasaun direita hosi ekipa obserbador CNE no ekipa g7+.

Entretantu, hafoin tuir votasaun, PM Xanana hala’o kedas enkontru ho Xefe Aldeia Lacoto, Crispin Soares Martins hamutuk ho komunidade sira hodi kria programa hanesan formasaun kursu Ingles ba joventude sira, realiza atividade desportu futebol no voly ba eventu “Taxa Xanana” iha Suku Balibar hodi hametin unidade juventude sira nian.

Rate this item
(0 votes)

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30