Tersa, 07 Dezembru 2021 | Login
Alkatiri Alkatiri

PM Alkatiri Hakarak Eleitór Vota iha Kualkér Fatin Featured

DILI: Primeiru Ministru, Mari Alkatiri, hakarak kria dekretu lei hodi husu ba sidadaun eleitór sira tenke vota iha kualkér fatin, nune’e labele lakon votu iha eleisaun antesipada.

Eleisaun prezidensiál no lejizlativa iha 2017 sai nu’udar sasukat ida katak, taxa partisipasaun eleitór menus tanba tenke fila-fali ba ida-idak nia fatin hasai kartaun eleitorál.

Ne’e duni, VII Governu hahú estuda hodi bele hamosu lei orgánika nune’e sidadaun sira bele fo votu iha kualkér fatin.

“Purke ita halai ba-mai udan no anin tau. Ne’e duni sira ne’ebé servisu iha Dili tenke vota iha Dili”, dehan PM Alkatiri, iha Kampus Sentrál UNTL, horisehik.

Governu hakarak muda lei eleitorál hodi fó liberdade ba funsionáriu ka sidadaun sira ne’ebé servisu iha fatin dook, tanba bainhira vota tuir jeografia konserteza ema barak mak lakohi vota.

Tuir nia, mudansa klimatika dadaun ne’e diferente, tanba udan ho anin bainhira sidadaun ida ba vota tuir dalan mak hetan asidente sé mak atu responsabiliza.

Xefe Governu ne’e husu ba povu Timor tomak tenke vota dala ida tan hodi determina futuru nasaun ne’e nian.

Antes ne’e, Governu liu husi Ministru Administrasaun Estatál (MAE), hamutuk ho Comisaun Nasionál Eleisaun (CNE), iha ona opsaun lima (5) ba eleitór sira atu partisipa iha eleisaun antesipada.

Husi opsaun lima ne’e, ida maka uluk halo votasaun tuir territóriu ida-idak nian, maibé iha eleisaun ne’e governu hanoin hela atu foti opsaun balun.

Ezemplu, atu ema muda ninia rezidénsia provizoriamente ba iha sentru sira urbanu atu ema bele ba partisipa. Maibé ne’e provizoriamente de’it, depois tenke muda fali ninia kartaun ba ninia rezidénsia antiga.

Opsaun daruak, prepara karreta tula votante sira ba vota iha ninia fatin ne’ebé nia halo resenseamentu eleitorál, maibé orsamentu mínimu tebes. Tanba ne’e, seidauk bele deside kona-ba ida ne’e.

Opsaun datoluk, aumenta urna. Signifika aumenta despeza tenke rekruta tan ofisiais, aumenta seguransa, transporte, ekipamentu hotu iha sentru estasaun votu atu garante ema nia partisipasaun.

Opsaun dahaat, bainhira hakarak ema ba vota iha fatin hotu-hotu, tenke prepara fali kaixa ida atu ema bainhira mai vota husik hela sira nia kartaun iha kaixa eleisaun. Hotu tiha oras tolu hanesan ne’e maka sira foti fila-fali.

Opsaun barak ne’ebé ida, hakarak hasai opsaun di’ak liu, nune’e bele garante nafatin partisipasaun másimu husi eleitór sira. 

Read 513 times
Rate this item
(0 votes)