Konstrusaun Edifisiu Foun SEI iha ona Prosesu Nia Laran Featured

By Ivonia Varela Fevereiru 08, 2024 689
ekretariu Estadu Igualdade (SEI), Elvina Sousa de Carvalho. Foto:Media SEI. ekretariu Estadu Igualdade (SEI), Elvina Sousa de Carvalho. Foto:Media SEI.

DILI: Sekretariu Estadu Igualdade (SEI), Elvina Sousa de Carvalho hatete, konstrusaun harii edifisiu foun ba SEI ne’e importante tebes tanba banhira iha tempu udan sempre afeita ba inundasaun.

“Ha’u hanoin edifisiu foun SEI nian ne’e komprimisiu ida, ne’ebé ha’u hanesan lideransa masimu ba instituisaun SEI nian, hanoin katak importante tebes atu iha edifisiu proprio ida hodi halo servsiu tanba udan hanesan ne’e bee sempre tama,” dehan Sekretariu Estadu iha salaun Tower Fatu-Hada, Kinta (08/02).
Nia dehan, dadaun ne’e prosesu la’o hela tanba hetan ona atribuisaun husi plan property tan ne’e espera katak la iha dezafiu ruma satan netik atu nune’e bele realiza konstrusaun refere.
Enkuantu konaba fatin, Sekretariu Estadu dehan, edifisiu foun nafatin harii iha nia fatin Obrigadu Barak Caikoli, Postu Administrativu Vera-Cruz Munisípiu Dili.
Rekorda fali katak, iha loron 11 fulan-Novembro tinan 2023 Primeiru Ministru halo vizita ba edifisiu Sekretariu Estadu Igualdade nian hodi observa direita kondisaun no situsaun iha edifisiu refere.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sábadu, 10 Fevereiru 2024 21:52

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31